Poland

Powstanie styczniowe on-line

W 158 rocznicê powstania styczniowego Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie zaprasza na wirtualne wydarzenia na YouTube i Facebooku Muzeum.

Powstanie styczniowe rozpoczê³o siê 22 stycznia 1863 roku od og³oszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powo³a³ Tymczasowy Rz¹d Narodowy. Bezpoœrednia przyczyna wybuchu powstania by³a branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w po³owie stycznia.

Powstanie 1863-1864 by³o najwiêkszym zrywem niepodleg³oœciowym w XIX wieku po rozbiorach, na który z³o¿y³o siê ponad 1200 bitew i potyczek. Wziê³o w nich udzia³ ponad 200 tysiêcy powstañców. Do walki wci¹gnê³o wszystkie warstwy spo³eczeñstwa. Powstanie odcisnê³o siê  na ówczesnych stosunkach miêdzynarodowych.

Spowodowa³o te¿ ogromny prze³om spo³eczny i ideowy w dziejach narodowych, co mia³o znacz¹cy wp³yw na rozwój nowoczesnego spo³eczeñstwa polskiego.

Dzia³aniami powstañczymi kierowali dyktatorzy powo³ywani przez Rz¹d Narodowy wy³oniony z CKN: Ludwik Mieros³awski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, którego stracono na stokach warszawskiej Cytadeli


Po zakoñczeniu powstania Polaków dotknê³y represje: aktywna rusyfikacja, konfiskata maj¹tków szlacheckich, wysokie kontrybucje. Za udzia³ w powstaniu w³adze carskie skaza³y na œmieræ wielu jego uczestników, a na zes³anie przynajmniej 38 tysiêcy osób.

Muzeum Niepodleg³oœci przypomni przebieg powstania styczniowego, prezentuj¹c 21 stycznia o godz . 12  wystawê „Gorzka Chwa³a – 1863”, czyli „Powstanie styczniowe w siedmiu ods³onach”. Trzydzieœci plansz tej pierwotnie plenerowej wystawy przedstawi w syntetycznym ujêciu sytuacjê na ziemiach polskich przed  wybuchem powstania, przywódców obozów politycznych (biali, czerwoni, Aleksander Wielopolski, Romuald Traugutt), przebieg dzia³añ wojennych oraz sytuacjê miêdzynarodow¹. Pokaz opiera siê na bogatych zbiorach Muzeum Niepodleg³oœci i innych muzeów.

22 stycznia o godz. 10  Muzeum zaprasza na koncert „ Kolêda Polska. Pieœni na trudny czas”., upamiêtniaj¹cy wybuch powstania. Wyst¹pi¹: Pawe³ Orkisz, znany z cyklu koncertów „Scena Ballada”, Zygmunt Golonka (instrumenty klawiszowe) oraz Micha³ Rapka (kontrabas).

 A  ju¿ dziœ Natalia Roszkowska, kustosz Galerii Brama Bielañska opowie o obrazie Jacka Malczewskiego z cyklu patriotyczno-martyrologicznego.

Wiêcej na stronie Muzeum Niepodleg³oœci

Football news:

Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches