Poland

Powstaje serial o pandemii na Wyspach. Branagh jako Johnson

W Wielkiej Brytanii powstaje 5-odcinkowy serial o pocz¹tkach pandemii.

„The Sceptred Isle” to opowieœæ o ludziach, którzy stawili czo³a koronawirusowi: o lekarzach, pielêgniarkach, naukowcach. Ale te¿ o reakcji Borisa Johnsona i brytyjskiego rz¹du.

Scenariusz napisali Kieron Quirke oraz Michael Winterbottom. który te¿ serial wyre¿yseruje. - Pierwsz¹ falê pandemii Covid-19 zapamiêtamy na zawsze. To by³ czas, gdy kraj walczy³ z niewidocznym wrogiem. Czas, gdy ludzie zrozumieli, jak wa¿na jest spo³eczna solidarnoœæ. Przygotowuj¹c siê do napisania scenariusza odbyliœmy dziesi¹tki rozmów z tymi, którzy byli na pierwszej linii frontu w szpitalach i przychodniach, z pracownikami i pensjonariuszami domów opieki, a tak¿e z osobami z otoczenia Borisa Johnsona – mówi brytyjski artysta, twórca m.in. „Ceny odwagi”, „Mordercy we mnie” czy „Pragnê ciê”, do którego zdjêcia zrobi³ S³awomir Idziak.

I w³aœnie Boris Johnson bêdzie g³ównym bohaterem serialu. Winterbottom chce opowiedzieæ jego historiê od momentu, gdy sta³ siê szefem brytyjskiego rz¹du a¿ do czasu, gdy zachorowa³ na Covid-19 i gdy urodzi³ siê jego ma³y syn. W roli premiera wyst¹pi Kenneth Branagh.

Zdjêcia do serialu, którego producentami s¹ firmy Freemantle, Passenger i Revolution Films, maj¹ siê zacz¹æ w pierwszym kwartale tego roku, premiera przewidziana jest na jesieñ 2022 roku.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7