Poland

Powrót uczniów do szkół. Jak będzie wyglądała nauka stacjonarna

Szko³a w czasie pandemii

Szko³a w czasie pandemii

AdobeStock

Od poniedzia³ku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych, a tak¿e uczniowie szkó³ specjalnych wracaj¹ do nauki stacjonarnej w œcis³ym re¿imie sanitarnym. Nadal bêdzie mo¿na realizowaæ praktyczn¹ naukê zawodu w szko³ach i placówkach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe - informuje MEiN.

Uczniowie klas IV-VIII szkó³ podstawowych, szkó³ ponadpodstawowych, placówek kszta³cenia ustawicznego i centrów kszta³cenia zawodowego nadal bêd¹ siê uczyæ zdalnie, poza wyj¹tkami dotycz¹cymi kszta³cenia zawodowego. Resort przedstawi³ szczegó³y dotycz¹ce organizacji funkcjonowania szkó³ i placówek po feriach.

Zgodnie z decyzj¹ rz¹du, w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szko³y podstawowej bêdzie odbywa³a siê stacjonarnie. Maj¹c na uwadze zapewnienie bezpieczeñstwa uczniom i nauczycielom, opracowane zosta³y wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie re¿imu sanitarnego dla tych klas.

Dyrektor szko³y nadal ma obowi¹zek zorganizowaæ zajêcia w szkole lub umo¿liwiæ uczniom realizacjê zajêæ zdalnych w szkole (dotyczy szkó³ podstawowych ogólnodostêpnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych), którzy z uwagi na rodzaj niepe³nosprawnoœci lub z powodu innych wa¿nych przyczyn nie mog¹ uczyæ siê w domu.

Dyrektorzy szkó³ podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kszta³cenie ogólne w zakresie podstawy programowej, s¹ zobowi¹zani do prowadzenia dzia³alnoœci opiekuñczej dla uczniów klas I-III.

Zamkniête bêd¹ publiczne i niepubliczne domy wczasów dzieciêcych i szkolne schroniska m³odzie¿owe. Placówki te organizuj¹ dla dzieci i m³odzie¿y zajêcia na terenie swoich obiektów. Z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z epidemi¹ obecnie nie mog¹ realizowaæ swoich statutowych zadañ.

Dyrektorzy szkó³ nadal mog¹ organizowaæ uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w ma³ych grupach.

Podobnie jak przed feriami dyrektor szko³y, centrum lub placówki mo¿e udostêpniæ pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty.

Zachowano równie¿ mo¿liwoœæ realizacji szkolenia sportowego w tych oddzia³ach i szko³ach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar