Poland

"Powrót dzieci do szkół doprowadzi do wzrostu liczby zakażeń"

Dr Konstanty Szu³drzyñski

tv.rp.pl

- Raz ju¿ byliœmy optymistyczni - to by³o lato. I potem przyszed³ listopad, grudzieñ. Wirus nie œpi, musimy siê bardzo pilnowaæ - mówi³ w TVN24 dr Konstanty Szu³drzyñski, cz³onek zespo³u doradców ds. COVID-19 przy premierze.

Oceniaj¹c realizacjê programu szczepieñ na COVID-19 w Polsce dr Szu³drzyñski stwierdzi³, ¿e "pó³ miliona zaszczepionych osób przy tych dostawach, które mamy" jest dobrym wynikiem.

- Dostawy szczepionek zwiêksz¹ siê w drugim kwartale. Z pe³n¹ par¹ ruszymy dopiero wówczas. Teraz musimy zaszczepiæ medyków i 80-latków, te osoby, które s¹ najbardziej podatne na ciê¿ki przebieg zaka¿enia - doda³ lekarz.

Na pytanie o liczbê zutylizowanych w Polsce szczepionek na COVID-19 (1 686 od rozpoczêcia programu szczepieñ) dr Szu³drzyñski wyjaœni³, ¿e sytuacja, w której czêœæ szczepionek zostanie zniszczona jest trudna do unikniêcia. 

- Jeœli to jest poziom æwieræ procenta, bior¹c pod uwagê na trudnoœci logistyczne (koniecznoœæ przechowywania szczepionki Pfizera w -70 stopniach Celsjusza i podania jej najpóŸniej szeœæ godzin po rozmro¿eniu - red.), to jest to spory sukces - oceni³.

A czy spadaj¹ce liczby zaka¿eñ wykrywanych w Polsce w ci¹gu doby powinny byæ powodem do optymizmu. - I tak, i nie - odpar³ dr Szu³drzyñski.

- Raz ju¿ byliœmy optymistyczni - to by³o lato, i potem przyszed³ listopad, grudzieñ. Wirus nie œpi, musimy siê bardzo pilnowaæ. Do momentu, gdy nie bêdziemy mieli w³aœciwego poziomu szczepieñ, nie bêdziemy bezpieczni - stwierdzi³ lekarz.

- Zobaczmy jakim kosztem dosz³o do spadku zaka¿eñ - doda³ nawi¹zuj¹c do obowi¹zuj¹cych w Polsce od wielu tygodni obostrzeñ.

Dr Szu³drzyñski zwróci³ te¿ uwagê, ¿e w krajach s¹siaduj¹cych z Polsk¹ (Niemcy, Czechy) sytuacja epidemiczna jest trudna. Ponadto, jak doda³, "powrót dzieci (z klas I-III - red.) do szkó³ na pewno doprowadzi do wzrostu liczby przypadków".

- Jak du¿ego? Zobaczymy. Skala tego zagro¿enia nie jest znana, ale na pewno zale¿y od wyjœciowej liczby dobowych zaka¿eñ - stwierdzi³ ekspert.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7