Poland

Powrót do domu bez podatku

Pracownik, któremu firma funduje przejazdy taksówk¹, nie uzyskuje przychodu.

Pracodawca nie musi naliczaæ podatku zatrudnionym osobom, które w nocy wracaj¹ na jego koszt z pracy do domu. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyst¹pi³a o ni¹ spó³ka maj¹ca klientów na ca³ym œwiecie. Poniewa¿ znajduj¹ siê w ró¿nych strefach czasowych, konieczna jest ca³odobowa obs³uga. Zgodnie z wewnêtrznym regulaminem pracownikom koñcz¹cym pracê pomiêdzy godzin¹ 23 a 5 przys³uguje przejazd taksówk¹ do domu na koszt spó³ki. W tych godzinach powrót transportem publicznym jest bowiem utrudniony, a niekiedy nawet niemo¿liwy.

Czy zapewnienie pracownikom bezp³atnych przejazdów powoduje powstanie przychodu, od którego trzeba pobraæ zaliczkê na PIT? Spó³ka twierdzi, ¿e nie. Powo³a³a siê na wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego (sygn. K 7/13), okreœlaj¹cy, jakie kryteria musz¹ byæ spe³nione, aby zakwalifikowaæ œwiadczenie jako przychód ze stosunku pracy. Miêdzy innymi powinno byæ przekazane w interesie pracownika. Ten warunek zdaniem spó³ki nie jest spe³niony. Finansowanie powrotu do domu taksówk¹ le¿y bowiem w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Gdyby spó³ka nie zapewnia³a takiej mo¿liwoœci, mog³aby mieæ problemy z utrzymaniem zatrudnienia na nocnych zmianach. Nie mo¿na wiêc tego œwiadczenia traktowaæ jako przychodu.

Co na to fiskus? Przyzna³, ¿e nie ka¿de œwiadczenie od pracodawcy jest przychodem pracownika. Jeœli le¿y w interesie firmy, nie mo¿na uznaæ, ¿e zatrudniony uzyskuje korzyœæ maj¹tkow¹. Tak te¿ jest z finansowaniem przejazdów taksówk¹. Spó³ka nie musi wiêc naliczaæ przychodu pracownikom ani potr¹caæ zaliczki na PIT.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record