Poland

Poważny błąd w ustawie covidowej, będzie nowelizacja

Adobe Stock

Prawnicy z Uniwersytetu Jagielloñskiego wychwycili w ustawie covidowej b³¹d, który pozwala interpretowaæ nowe przepisy jako uchylenie kar za ³amanie obostrzeñ epidemicznych.

Jak informuje RMF FM, prawnicy z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagielloñskiego stwierdzili, ¿e do ustawy o zwalczaniu chorób zakaŸnych do istniej¹cego przepisu dopisano nowy, o zupe³nie innej treœci, z tym samym numerem artyku³u.

Chodzi o art. 48a ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu chorób zakaŸnych. Ustawodawca okreœli³ w nim administracyjne kary pieniê¿ne za niestosowanie siê do ustanowionych w stanie zagro¿enia epidemicznego lub stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeñ oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Uchwalona 28 paŸdziernika 2020 r. i opublikowana 28 listopada tzw. ustawa covidowa znowelizowa³a m.in. ustawê o zwalczaniu chorób zakaŸnych. Wprowadza do niej ponownie art. 48a, który jednak w ogóle nie dotyczy kar, a pobierania przez ratowników medycznych wymazów do testów na koronawirusa.

Mo¿na to rozumieæ jako zast¹pienie przepisu art. 48a w starym brzmieniu nowym przepisem art. 48a. Czyli uchylenie starego przepisu. Albo uznaæ, ¿e obowi¹zuj¹ dwa ró¿ne przepisy art. 48a.

ZAGADKA NA NIEDZIELÊ: Czy dalej mo¿na nak³adaæ kary pieniê¿ne za niestosowanie siê ustanowionych w stanie zagro¿enia...

Opublikowany przez Katedra Prawa Karnego UJ Niedziela, 29 listopada 2020

- To nie mo¿e tak zostaæ, powinno dojœæ do kolejnej nowelizacji - oceni³ w rozmowie z RMF FM dr Wojciech Górowski z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, który pierwszy zwróci³ uwagê na b³¹d. - Mamy do czynienia z oczywist¹ omy³k¹, brakiem kompetencji, niezauwa¿eniem sytuacji przez Rz¹dowe Centrum Legislacji, niewychwyceniem tego b³êdu - doda³.

Prawnik zaznacza, ¿e ogólna zasada prawa mówi, i¿ prawo póŸniejsze uchyla to, które obowi¹zywa³o wczeœniej (Lex posterior derogat legi priori). To jednak oznacza³oby "wyrzucenie" z porz¹dku prawnego mo¿liwoœci nak³adania przez sanepid kar administracyjnych za ³amanie zakazów.

Inaczej widzi to rzecznik resortu zdrowia.

- Wprowadzenie drugiego przepisu o tej samej numeracji nie powoduje wyeliminowania podstawy prawnej do prowadzenia kontroli przez inspekcjê sanitarn¹. Zostanie to wkrótce poprawione - powiedzia³ Wojciech Andrusiewicz.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals