Poland

Potężny tajfun uderzył w Wietnam. Armia szuka ocalałych

Wietnam, skutki uderzenia tajfunu Molave

AFP

Wietnam wys³a³ setki ¿o³nierzy i ciê¿ki sprzêt do poszukiwañ osób, które ocala³y po przejœciu lawin b³otnych wywo³anych uderzeniem w kraj tajfunu Molave i towarzysz¹cymi mu ulewnymi deszczami. Rz¹d Tajwanu poinformowa³, ¿e Molave to jeden z najsilniejszych tajfunów jakie nawiedzi³y region w ostatnich dziesiêcioleciach.

Lawiny b³otne, które nawiedzi³y trudno dostêpne regiony w prowincji Quang Nam, doprowadzi³y do œmierci 13 osób, a 40 uwa¿a siê za zaginione. Akcjê ratunkow¹ utrudniaj¹ warunki pogodowe.

- Mo¿emy przewidzieæ jak bêdzie przemieszczaæ siê burza oraz ile deszczu spadnie, ale nie mo¿emy przewidzieæ kiedy zejdzie lawina b³otna - mówi³ wicepremier kraju, Trinh Dinh Dung.

- Droga jest pokryta grub¹ warstw¹ b³ota, a ulewne deszcze nadal nawiedzaj¹ ten region. Ale akcja ratunkowa musi byæ przeprowadzona szybko - doda³ Dung.

Od pocz¹tku paŸdziernika Wietnam boryka siê z nawa³nicami, ulewnym deszczem i podtopieniami. Skutki trudnych warunków pogodowych odczu³y miliony mieszkañców kraju.

Przejœcie tajfunu Molave pozbawi³o miliony Wietnamczyków elektrycznoœci. 56 tysiêcy domów zosta³o uszkodzonych.

Trwaj¹ te¿ poszukiwania 26 rybaków, których ³ódŸ zatonê³a, gdy próbowali powróciæ do portu we wtorek. Rybaków szukaj¹ dwa okrêty marynarki wojennej Wietnamu.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca