Poland

Posobkiewicz: Covid nikomu nie daje gwarancji

Jak wygl¹da praca na oddziale covidowym?

Trochê inaczej ni¿ na Oddziale Chorób Wewnêtrznych i Reumatologii, którym mój oddzia³ by³ przed pandemi¹. Jeœli posiada siê wiedzê internistyczn¹, nie jest to tak trudne merytorycznie. Uci¹¿liwa jest koniecznoœæ czêstego ubierania siê w stroje ochronne i maski. Ciê¿ko siê w nich oddycha i pracuje. Od pocz¹tku pandemii sytuacja zmieni³a siê o tyle, ¿e wzros³a liczba osób z wykrytym zaka¿eniem. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e to, co pokazuj¹ statystyki, to tylko czêœæ zaka¿eñ, do których dosz³o ju¿ w Polsce. Myœlê, ¿e dziœ po kontakcie z wirusem mog¹ byæ nawet 2-3 miliony osób. Tak du¿a liczba ju¿ zaka¿onych mo¿e tylko cieszyæ, bo ci ludzie przestana byæ wektorami. Bardziej niepokoj¹cy jest napór na szpital pacjentów wymagaj¹cych intensywnego leczenia, szczególnie tych, dla których jedyn¹ szasn¹ na wyleczenie jest pod³¹czenie do respiratora lub aparatu powoduj¹cego utlenowanie wewn¹trzustrojowe krwi, czyli ECMO. Dopóki wystarczy stanowisk respiratorowych, mo¿emy byæ spokojni. Ale trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e nie da siê podzieliæ matematycznie liczby respiratorów przez liczbê chorych. Je¿eli w ca³ym kraju jest nag³y wysyp pacjentów w stanie ciê¿kim, to system mo¿e byæ na granicy wytrzyma³oœci.

Jak czuj¹ siê pacjenci na takim oddziale?

I lekarze, i pielêgniarki, i ratownicy, i personel sprz¹taj¹cy, musz¹ pracowaæ w ryzach obostrzeñ. Jeszcze trudniej maj¹ pacjenci. Je¿eli ktoœ trafia o oddzia³u obserwacyjno-zakaŸnego, poniewa¿ jego stan siê pogarsza, a nie wiadomo, czy nie jest zaka¿ony, trafia do sali jednoosobowej, do której personel przychodzi tylko w razie koniecznoœci. Samotnoœæ na takiej sali jest szczególnie dotkliwa dla osób starszych, które, w przeciwieñstwie do m³odych, nie s¹ przyzwyczajone do kontaktów z innymi w mediach spo³ecznoœciowych. M³odzi utrzymuj¹ kontakt ze œwiatem za poœrednictwem laptopa czy telefonu, ale równie¿ oni czuj¹ siê samotni.

Jakie objawy musz¹ wyst¹piæ, ¿eby pacjent z Covid-19 trafi³ do szpitala?

Na pocz¹tku pandemii, kiedy zaka¿eñ by³o niewiele, do szpitala trafia³o siê nawet na kwarantannê. Teraz przyjmowane s¹ osoby z powa¿nymi objawami – nasilaj¹c¹ siê dusznoœci¹ niezwi¹zan¹ tylko z podwy¿szeniem temperatury, maj¹ce k³opoty z nabraniem powietrza w p³uca. Wykonuje siê u nich test na Covid, sprawdza parametry zapalne, wykonuje siê tomografiê klatki piersiowej, a je¿eli s¹ zmiany w mi¹¿szu p³ucnym, przyjmuje siê ich do szpitala.

Jak taki pacjent przechodzi Covid-19?

Na œwiecie mieliœmy ju¿ kilkanaœcie milionów przypadków tej choroby i wygl¹da to bardzo ró¿nie. U jednych stan jest stabilny, stan innych bardzo szybko siê poprawia, a u jeszcze innych, nastêpuje gwa³towne pogorszenie. U niektórych nastêpuje ono bardzo szybko i je¿eli nagle zmniejsza siê utlenowanie krwi, wymagaj¹ czasowego pod³¹czenia do respiratora.

Jaka jest struktura wiekowa pacjentów na pana oddziale? Czy wirus upodoba³ sobie szczególnie pewn¹ grupê wiekow¹ albo pacjentów z konkretnymi chorobami?

Wiêkszoœæ z nas powinno przejœæ to zaka¿enie jako zwyk³e przeziêbienie albo bezobjawowo, choæ nikt nie mo¿e daæ takiej gwarancji. Je¿eli jednak wirus trafi na grupê predysponowan¹, szczególnie z niewydolnoœci¹ oddechow¹ czy niewydolnoœci¹ kr¹¿enia, z rozsian¹ cukrzyc¹, w znacznie starszym wieku, z chorobami nerek, niewydolnoœci¹ w¹troby, leczonych z powodu chorób onkologicznych, mo¿e znacznie pogorszyæ ich stan i przyczyniæ siê do szybszej œmierci.

Jak wygl¹da dy¿ur na pana oddziale?

Dy¿ur dy¿urowi nierówny. Czasami nad ranem ma siê wra¿enie, ¿e bêdzie mo¿na odpocz¹æ, a tu nagle jest reanimacja. Nigdy nie mo¿na byæ do koñca pewnym, jak ten dy¿ur bêdzie wygl¹da³. Je¿eli na oddziale jest kilku ciê¿szych pacjentów, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e 24-godziny przepracujemy na zwiêkszonych obrotach.

Czy pana pacjenci czêsto umieraj¹?

Na moich pierwszych czterech dy¿urach dosz³o do trzech zgonów. Wtedy jeszcze oddzia³ funkcjonowa³ jako obserwacyjno-zakaŸny. Byli to pacjenci, którzy dopiero co trafili do oddzia³u i nieznany by³ status ich zaka¿enia. Mia³em wtedy do wyboru: albo ubieraæ siê w strój zabezpieczaj¹cy, bo wiadomo, ¿e reanimacja jest czynnoœci¹ podwy¿szonego ryzyka, albo w biegu za³o¿yæ na twarz maseczkê chirurgiczn¹, rêkawiczki i biec do pacjenta. Dla mnie by³o rzecz¹ naturaln¹, ¿e w maseczce bieg³em do pacjenta, ale nie mogê mieæ pretensji do lekarzy, którzy ubieraj¹ siê przed tak¹ czynnoœci¹. Zgodnie z zasadami, nale¿y tak udzielaæ pomocy, ¿eby nie nara¿aæ siebie i pozosta³ych cz³onków personelu.

Jak czêsto testuje siê personel medyczny?

Personel mo¿e testowaæ siê czêœciej ni¿ ogó³ spo³eczeñstwa. Ja wyszed³em z za³o¿enia, ¿e z mo¿liwoœci wykonania testu skorzystam, gdy wyst¹pi¹ u mnie objawy. Pamiêtajmy, ¿e negatywny wynik testu nie daje gwarancji braku zaka¿enia. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zakaziliœmy siê dzieñ wczeœniej i wirus nie zd¹¿y³ siê jeszcze namno¿yæ w naszym organizmie. Dlatego na dy¿urach powinniœmy zachowywaæ siê tak, jakbyœmy stale mieli do czynienia z zaka¿onymi i jakby ktoœ w ka¿dej chwili móg³ zakaziæ siê od nas.

Football news:

Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday
Cavani was the second to score 3 (2+1) points for Manchester United, coming on as a substitute in the Premier League. Solskjaer did poker in 1999
Antoine Griezmann: Barcelona want to be Champions. The path will not be easy
Bruno scored 25 (15+10) points in the first 23 games in the Premier League. Best League result alongside Cole and Phillips
Cavani has scored 253 goals in the top 5 of the Europa League since making his Serie A debut in 2007. Only Messi and Ronaldo have more in that time