Poland

Posłowie opozycji: Kolejki do wyciągów zdrowsze niż do sklepów

TURYSTYKA Popularne

Komisja obradowa³a w trybie zdalnym, czêœæ cz³onków i goœci pozostawa³ac w innych pomieszczeniach i ³¹czono siê przez internet.

Ferie trzeba wyd³u¿yæ, otworzyæ hotele i dopuœciæ wydawanie posi³ków na wynos i ewentualnie przy stolikach na œwie¿ym powietrzu – to postulaty pos³ów z komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, samorz¹dowców i przedsiêbiorców, którzy rozmawiali dzisiaj w Sejmie o sytuacji w górach.

Przewodnicz¹cy komisji Ireneusz Raœ nie ukrywa³, ¿e zwo³a³ posiedzenie, aby omówiæ sezon zimowy, zagro¿ony jego zdaniem przez decyzje rz¹du o skróceniu do dwóch tygodni ferii zimowych i zamkniêciu obiektów noclegowych dla goœci nie podró¿uj¹cych s³u¿bowo.

– Niedawno minister zdrowia grozi³ palcem ludziom w kolejce do wyci¹gu narciarskiego. Dlaczego nie grozi³ ludziom w kolejkach do sklepów w galeriach handlowych? – zastanawia³ siê g³oœno.

Przedstawiciele przedsiêbiorców turystycznych wskazywali, ¿e pozostawienie otwartych wyci¹gów – na co rz¹d siê ostatecznie zgodzi³ – nie pozwoli bran¿y turystycznej prze¿yæ. A sytuacja firm ¿yj¹cych z turystyki, w tym szczególnie z turystyki zimowej, jest dramatyczna. Ich zdaniem wyci¹gi jako atrakcja turystyczna s¹ silnie powi¹zane z noclegami i gastronomi¹. Jeœli jedno z ogniw tego ³añcucha bêdzie wy³¹czone, ucierpi¹ pozostali.

Deklarowali, ¿e s¹ gotowi spe³niæ nawet najostrzejsze wymogi sanitarne, ³¹cznie z testowaniem na obecnoœæ koronawirusa pracowników, ¿eby tylko pozwolono im dzia³aæ zim¹.

Postulowali, ¿eby nie ograniczaæ swobody podró¿owania ozdrowieñców, którzy s¹ ju¿ liczn¹ grup¹ w spo³eczeñstwie.

A przede wszystkim domagaj¹ siê wyd³u¿enia ferii z obecnie planowanych dwutygodniowych miêdzy 4 a 17 stycznia do dziesiêciu tygodni – od 4 stycznia do 14 marca. – To w³aœnie kumulowanie ca³ego ruchu w krótkim czasie grozi wzrostem zachorowañ – wskazywa³ wójt gminy Koœcielisko Roman Krupa, reprezentuj¹cy te¿ samorz¹dy gmin górskich.

Poda³ jeszcze inny argument na rzecz niezamykania ruchu turystycznego – jeœli zrobi to Polska, to polscy turyœci wyjad¹ na narty do Czech, S³owacji lub do krajów alpejskich i tam zostawi¹ pieni¹dze. Tymczasem rz¹d bêdzie musia³ p³aciæ rekompensaty za utracone przychody rodzimym przedsiêbiorcom.

– Bezpieczny sezon zimowy jest mo¿liwy – zapewnia³ Krupa. – Jeœli bêdzie mo¿liwoœæ etap stabilizacji (czêœæ planu „100 dni solidarnoœci”, og³oszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego) nale¿a³oby przyspieszyæ o tydzieñ.

Burmistrz Karpacza ostrzega³, ¿e pomoc rz¹du zapisana w kolejnych tarczach nie uratuje bran¿y turystycznej, jeœli ta straci sezon zimowy. – Czeka nas ca³a masa bankructw i nieszczêœæ ludzkich – zapowiada³.

Zarazem poda³ przyk³ad z lata, kiedy to Karpacz i okolice odwiedzi³o dwa miliony turystów. Bran¿a turystyczna przestrzega³a zasad sanitarnych i w ca³ym powiecie jeleniogórskim zarazi³o siê koronawirusem jedynie 16 osób.

On równie¿ wskaza³, ¿e polscy turyœci skorzystaj¹ z okazji i pojad¹ w zimie do innych krajów. – Powiem wprost, nie b¹dŸmy frajerami Europy – apelowa³ do rz¹dz¹cych.

Pos³anka Jagna Marczu³ajtis-Walczak zwraca³a uwagê, ¿e rz¹d pog³êbi³ chaosem decyzyjnym w sprawie wyci¹gów zdenerwowanie przedsiêbiorców, którzy w sezon zimowy inwestuj¹ wiele tygodni wczeœniej. Apelowa³a o otwarcie turystyki z zachowaniem re¿imu sanitarnego i luzowanie obostrzeñ wraz ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ epidemiczna.

– Rz¹d zafundowa³ gigantyczny chaos decyzyjny, a jego ofiar¹ pad³a turystyka – grzmia³ Jakub Rutnicki. – Premier nieodpowiedzialnie, bez konsultacji, odwo³a³ ferie. Ta decyzja mo¿e zlikwidowaæ tysi¹ce miejsc pracy.

A przecie¿ narciarz, jak ma³o kto, jest chroniony przed wirusem. Ma kombinezon, rêkawice, gogle, kask i jest ca³y czas na œwie¿ym powietrzu – argumentowa³. – Tymczasem w centrach handlowych, kasynach i koœcio³a istnieje wiêksze ryzyko zaka¿enia siê, a mimo to s¹ otwarte. – To siê kupy nie trzyma – mówi³.

Jak wskazywa³, ludzie i tak zaczn¹ obchodziæ przepisy, stworzy siê szara strefa i fikcja, jeœli chodzi o przestrzeganie przepisów. Zakazy uderz¹ w przedsiêbiorców, instruktorów narciarstwa, wypo¿yczalnie nart itp.

– Otworzyliœmy centra handlowe, nie zamykajmy polskich gór- zakoñczy³.

Z kolei Tomasz Zimoch mia³ pretensje do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ¿e nie przygotowa³ planu dzia³ania na zimê i to najlepiej w kilku wariantach jeszcze latem. – B³¹dzicie, nie macie strategii. Dzisiaj powinniœmy ju¿ mówiæ, co bêdzie z turystyk¹ za pó³ roku – przekonywa³.

Zg³osi³ w³asne pomys³y, które mia³by zapewniæ bezpieczeñstwo turystów i pozwoliæ na zimowe wyjazdy. Robienie pracownikom wyci¹gów narciarskich i hoteli testów przesiewowych (rz¹d mia³by je przekazaæ), sprzedawanie biletów na wyci¹gi przez internet, robienie w ci¹gu dnia przerw na zdezynfekowanie urz¹dzeñ, ograniczanie liczby korzystaj¹cych wed³ug przepustowoœci kolejki, a nie powierzchni ca³ego oœrodka narciarskiego. Dla restauracji mia³ postulat podawania menu w aplikacji, ¿eby klient nie musia³ braæ do rêki tradycyjnej karty dañ.

Rz¹du broni³ pose³ Marek Matuszewski (PiS), wiceprzewodnicz¹cy komisji i przewodnicz¹cy podkomisji turystyki (wiceminister Andrzej Gut-Mostowy dzia³a doskonale, podejmuje trudne decyzje, jest wybitnym ministrem turystyki na tle europejskich kolegów, a sytuacja w epidemii jest dynamiczna, rz¹dowi trudno wiêc coœ zaplanowaæ). Choæ i on zakoñczy³ pewnym postulatem: – Apelujê zrobiæ tak, jak u s¹siadów. Czesi otwieraj¹ (decyzja ma zapaœæ w tym tygodniu), to my te¿ otwórzmy.

Jak zapewnia³ w odpowiedzi wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, priorytetem rz¹du – jak obecnie ka¿dego w Europie – jest bezpieczeñstwo zdrowotne spo³eczeñstwa. ¯eby to osi¹gn¹æ, trzeba opanowaæ epidemiê. – Jest perspektywa, ¿e za kilka miesiêcy, kiedy ju¿ w u¿yciu bêdzie szczepionka na koronawirusa, fala zaka¿eñ opadnie, a wtedy turystyka wróci do dawnego poziomu, a mo¿e nawet odbije siê z nadwy¿k¹ – przekonywa³.

Jednoczeœnie zarówno on, jak i zastêpca Generalnego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczek, zostawili cieñ nadziei, ¿e w miarê cofania siê epidemii, w³adze bêd¹ mog³y rozwa¿yæ wczeœniejsze poluzowanie obostrzeñ. Jednak, jak podkreœli³ Saczek, decyzja nale¿y do ministra zdrowia i premiera.

Zamykaj¹c dyskusjê przewodnicz¹cy Raœ stwierdzi³, ¿e ma nadziejê, ¿e decyzja premiera, podjêta bez konsultacji z przedsiêbiorcami i samorz¹dowcami, nie jest ostateczna i dopuszcza on wys³uchanie argumentów za wyd³u¿eniem ferii i organizowaniem wypoczynku rodzinnego, przy zachowaniu re¿imu sanitarnego.

Zgodnie z wnioskiem Tomasza Zimocha, pos³owie maj¹ wystosowaæ do premiera dezyderat, w którym zbior¹ wszystkie swoje wnioski odnoœnie do wypoczynku zimowego Polaków.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league