Poland

Posłowie opozycji chcą wstrzymania fuzji Orlenu z Lotosem

MOTO Tu i teraz

fot. Lotos

Koalicja Obywatelska sprzeciwia siê fuzji koncernu PKN Orlen z Lotosem, przynajmniej do wyjaœnienia zarzutów medialnych wobec Prezesa koncernu – Daniela Obajtka.

W lipcu zesz³ego roku Komisja Europejska zezwoli³a na fuzjê PKN Orlen z Lotosem. Postawione zosta³y przez KE warunki, aby w ogóle mog³o dojœæ do transakcji. Warunkowa zgoda by³a podyktowana sprzeda¿¹ 30 proc. udzia³ów Rafinerii Lotos oraz 389 stacji detalicznych w Polsce, czyli ok. 80 proc. sieci gdañskiej spó³ki. Ponadto PKN Orlen zobowi¹za³ siê do uwolnienia wiêkszoœci mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezale¿nych magazynach, w tym te¿ pojemnoœci zarezerwowanej na najwiêkszym w kraju terminalu paliwa drog¹ morsk¹. Jak wyjaœni³a KE, te dzia³ania maj¹ zmniejszyæ zagro¿enie monopolem na polskim rynku, czego efektem mog³yby byæ podwy¿ki cen oraz zmniejszenie konkurencyjnoœci we wschodniej czêœci Europy.

Pos³owie Aleksander Miszalski oraz Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej wyrazili swoje obawy dotycz¹ce fuzji. „(…) Komisja Europejska postawi³a wstêpne warunki, one s¹ na etapie doprecyzowania, ale wydaje siê, ¿e bardzo du¿a czêœæ aktywów Orlenu i Lotosu bêdzie musia³a byæ zbyta, miêdzy innymi spó³ki Lotos Paliwa, Lotos Biopaliwa, Orlen Kolej, Lotos Asfalt, Zak³ady w Jaœle, w Czechowicach-Dziedzicach, Lotos Infrastruktura, Lotos Terminale, 400 stacji Lotosu z 500, którymi zarz¹dza, 21 MOP-ów” – czytamy wypowiedŸ pos³a na portalu tvn24.pl. Z kolei Marek Sowa (KO) stwierdzi³, ¿e „pod has³ami budowy czempiona energetyczno-paliwowego, najwiêkszego w Europie Œrodkowo-Wschodniej tak naprawdê mamy do czynienia z niekontrolowan¹ prywatyzacj¹, najwiêksz¹ na przestrzeni ostatnich 20 lat”.

fot. Lotos

Osobne spotkanie poœwiêcone temu zagadnieniu zorganizowali szef klubu KO Cezary Tomczyk oraz pose³ Dariusz Rosati. „Mamy do czynienia z sytuacj¹, w której za kilka miesiêcy powstanie ogromna firma w Polsce, nazwijmy to wprost, monopolista. Obawiamy siê o skutki tej fuzji dla kieszeni Polaków” – powiedzia³ Rosati. Zwróci³ równie¿ uwagê na spadaj¹ce zyski Orlenu i rosn¹ce d³ugi. „To efekt zarz¹dzania, które nie ma nic wspólnego z interesem spó³ki, natomiast jest podporz¹dkowane celom politycznym” – podkreœli³ pose³. Doda³ równie¿, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem jest polityka cenowa. „Jak mówi³, choæ cena bary³ki ropy w ci¹gu ostatnich piêciu lat mala³a, ceny benzyny nie, a powodem by³o m.in. naliczanie przez Orlen rekordowych mar¿. – Wszyscy p³acimy wiêcej, ¿eby Orlen móg³ pokryæ swoj¹ imperialn¹, rozbuchan¹ politykê przejêæ – powiedzia³ Rosati.

Doda³ równie¿, ¿e „Domagamy siê wstrzymania tej transakcji”. Wstrzymanie fuzji mia³oby nast¹piæ do wyjaœnieñ wszystkich zarzutów stawianych wobec prezesa Orlenu, a tak¿e, gdy niezale¿ny audyt uzasadni (od strony ekonomicznej) podjêcie decyzji o fuzji – wyjaœni³ pose³. Cezary Tomczyk odniós³ do cen paliw na stacjach koncernu. „Je¿eli chodzi o zarz¹dzanie Orlenem dzisiaj prawda jest taka, ¿e mamy najwy¿sze ceny benzyny w stosunku do cen ropy od wielu lat. Ka¿dy mo¿e wejœæ i zobaczyæ, ile kosztowa³a ropa w roku 2009, czy 2011, jakie by³y ceny benzyny i diesla, a jak wygl¹da to dzisiaj. Ale prawda jest taka, ¿e pan Daniel Obajtek po prostu wed³ug nas omija³ prawo, wed³ug nas ukrywa³ swój maj¹tek i pan Daniel Obajtek nigdy nie powinien zostaæ prezesem Orlenu” – powiedzia³ przewodnicz¹cy klubu KO.

fot. Adobe Stock

Na postulaty ze strony Koalicji Obywatelskiej odpowiedzia³ Prezes PKN Orlen Daniel Objtek. W porannym wpisie na Twitterze napisa³ „Opozycja organizuj¹c dzisiaj seriê konferencji ujawnia prawdziwy cel swoich ataków, czyli zablokowanie fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. W brudnej kampanii sprzeciwia siê budowie silnego koncernu multienergetycznego. My nie chcemy sprzedaæ Lotosu Rosjanom”. Na razie nie wiadomo, jak potoczy siê dalej sprawa fuzji. W sprawie pojawia siê wiêcej g³osów, z innych ugrupowañ politycznych. Agnieszka Dziemianowicz-B¹k z Lewicy, powiedzia³a „coraz to nowe historie, które s¹ ujawniane, coraz to nowe fakty dotycz¹ce jego biografii sprawiaj¹, ¿e dopóki nie zostanie ostatecznie wyjaœniona ta sytuacja, on (Prezes PKN Orlen – red.) po prostu powinien przestaæ staæ na czele tej spó³ki Skarbu Pañstwa”. Argumentowa³a to bezpieczeñstwem wewnêtrznym i zewnêtrznym oraz brakiem wiedzy „jakie jeszcze rewelacje czekaj¹ nas na temat Daniela Obajtka, nie wiemy co wiedz¹ o nim s³u¿by, tak¿e s³u¿by obcych pañstw” – powiedzia³a pos³anka Lewicy.

– „W tym momencie nie widzê potrzeby dzia³añ ze strony premiera”. (…) prokuratura musi podj¹æ dzia³ania niezbêdne w takiej sytuacji” – powiedzia³ rzecznik prasowy rz¹du Piotr Muller, w programie „Rozmwa Piaseckiego” w TVN24, na pytanie o sprawê zarzutów wobec Prezesa PKN Orlen, po publikacji artyku³u w Gazecie Wyborczej.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition