Poland

Posłanka PiS o wyroku TK: Wygrała cywilizacja życia

Protesty przeciwko wyrokowi TK w Warszawie

AFP

- Tu nie chodzi o wygranych, zale¿y mi, aby wygrywa³o ¿ycie i to jest najwa¿niejsze. A wojna toczy siê o to, by dosz³o do ca³kowitej aborcji - mówi³a w TVN24 pos³anka PiS, Anna Milczanowska komentuj¹c protesty, do jakich dochodzi w ostatnich dniach w Polsce po wyroku TK, który uzna³ aborcjê z powodu wykrycia wad p³odu za niezgodn¹ z konstytucj¹.

Na pytanie czy czas pandemii, gdy potrzeba spo³ecznej jednoœci, by³ dobrym momentem na wydanie wyroku TK w budz¹cej wielkie spo³eczne emocje kwestii, pos³anka PiS - jedna z parlamentarzystek, która podpisa³a siê pod wnioskiem do TK o zbadanie czy tzw. aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucj¹ - odpar³a, ¿e "czas nigdy nie zadowala³by wszystkich".

- A orzeczenie TK jest wydane zgodnie z prawem, tu nie ma ¿adnego b³¹dzenia, wszystko jest wydane lege artis - doda³a.

Pos³anka PiS zaapelowa³a te¿, by "nie traktowaæ konstytucji instrumentalnie" i zwróci³a uwagê na wypowiedzi by³ych prezesów TK, prof. Andrzeja Zolla i prof. Andrzeja Rzepliñskiego, którzy nie krytykuj¹ wyroku.

- W tej sytuacji, jeœli chodzi o przes³ankê eugeniczn¹, artyku³ 38 konstytucji mówi o ochronie ¿ycia. To ¿ycie traktujemy od poczêcia do naturalnej œmierci - zwróci³a uwagê pos³anka.

Football news:

Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match