Poland

Posiłki na pokładach Swissa. Tanio nie jest

Bloomberg

Od koñca marca, czyli od pocz¹tku sezonu letniego, wszystkie linie wchodz¹ce w sk³ad Grupy Lufthansa koñcz¹ z bezp³atnym poczêstunkiem podczas krótkich i œrednich rejsów w klasie ekonomicznej. Szwajcarski Swiss zrobi³ to po swojemu — perfekcyjnie i drogo.

Ceny s¹ zbli¿one do tych w szwajcarskich restauracjach. Tylko pasa¿erowie dolatuj¹cy z Genewy poczekaj¹ na nowe menu do 28 kwietnia. Tyle, ¿e za posi³ki na pok³adach wylatuj¹cych z tego miasta samolotów Swissa p³acili ju¿ wczeœniej.

Teraz nowa oferta nazywa siê Swiss Saveurs, czyli szwajcarskie smaki. Za darmo ka¿dy pasa¿er otrzyma butelkê wody mineralnej i czekoladkê. Za dostawców posi³ków i przek¹sek Swiss wybra³ rodzinn¹ firmê Confiserie Spruengli.

Tanio nie jest. Na wszystkich rejsach trwaj¹cych ponad 50 minut napoje i przek¹ski kosztowaæ maj¹ od 7,50 do 12 franków. Na przyk³ad za Bircher Muesli trzeba zap³aciæ 7,50 franka, a danie gor¹ce oferowane na œrednich trasach — 18,50.

Dla Swissa p³atne posi³ki na pok³adzie nie s¹ niczym nowym, bo linia wprowadzi³a je 15 lat temu. Zrezygnowa³a jednak z tego po przejêciu w roku 2005 przez Lufthansê i jako linia premium w Grupie LH wróci³a do bezp³atnych poczêstunków, bo taka by³a wówczas polityka w³aœciciela. Teraz podczas pandemii ta polityka siê zmieni³a , bo Lufthansa szuka wszêdzie pieniêdzy, wiêc równie¿ z nastaniem pandemii tak¿e wprowadza od 30 marca p³atne posi³ki w klasie ekonomicznej.

W Lufthansie posi³ki bêd¹ sprzedawane na wszystkich rejsach, których d³ugoœæ przekracza godzinê. A ceny zaczynaj¹ siê od 2 euro za napoje bezalkoholowe do 12 euro za dania obiadowe i kolacyjne, oraz pe³ne œniadanie. W przypadku niemieckiego przewoŸnika dostawc¹ kateringu bêdzie sieæ restauracji david&david. Dostawc¹ napojów bêdzie niemiecki Dallymayr. Tak samo, jak w Swissie równie¿ na pok³adach Lufthansy dostaniemy za darmo butelkê wody mineralnej i „ma³¹ czekoladow¹ niespodziankê". Podobnie ma byæ w przypadku Austrian Airlines, które czekoladk¹ poczêstuj¹ pasa¿erów rejsów trwaj¹cych do 3 godzin.

Posi³ki w wy¿szych lasach wszystkich trzech przewoŸników pozostan¹ bezp³atne. Nale¿¹ce do Grupy LH Brussels Airlines p³atne posi³ki wprowadzi³y znacznie wczeœniej, p³aci siê tam tak¿e za wodê, która kosztuje 3 euro.

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?