Poland

Poseł Porozumienia: Nie testować szczepionki na Polakach

- Nie powinniœmy testowaæ szczepionki na obywatelach Polski - mówi³ pose³ Porozumienia Micha³ Wypij, pytany w Polsat News o to, czy zaszczepi³by siê chiñsk¹ szczepionk¹ na COVID-19.

Jednoczeœnie Wypij stwierdzi³, ¿e "polskie spo³eczeñstwo nie mo¿e byæ testerem" chiñskiej szczepionki.

- Po to s¹ instytucje, ¿eby weryfikowaæ to, czy ta szczepionka jest bezpieczna. Nikt w rz¹dzie nie odwa¿y siê, ¿eby testowaæ skutecznoœæ tej szczepionki na Polakach - oceni³ Wypij.

- Bez testów ta szczepionka nie powinna byæ dopuszczona na polski rynek - podsumowa³ pose³, choæ doda³, ¿e wobec tego, i¿ "instytucje unijne zawiod³y", jeœli chodzi o dostawy odpowiedniej liczby szczepionek, nale¿y "szukaæ innych rozwi¹zañ".

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented