Poland

Poseł Porozumienia: Domagamy się wyjaśnień ws. Daniela Obajtka

Wojciech Maksymowicz

fot. tv.rp.pl

- Bardzo bym chcia³, ¿eby to wszystko bardzo dok³adnie zweryfikowano - powiedzia³ Wojciech Maksymowicz, pose³ Porozumienia, komentuj¹c doniesienia na temat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

„Gazeta Wyborcza” opublikowa³a w pi¹tek zapis rozmów Daniela Obajtka, ówczesnego wójta Pcimia, z pracownikiem firmy TT Plast. Wed³ug dziennika Obajtek „z tylnego siedzenia” kierowa³ firm¹, czego - jako urzêdnikowi pañstwowemu - zabrania³o mu prawo. Prokuratura postêpowanie umorzy³a, gdy Prokuratorem Generalnym zosta³ Zbigniew Ziobro. W poniedzia³ek informowano z kolei o tym, ¿e „bliscy i znajomi prezesa Orlenu robi¹ kariery za rz¹dów PiS”.

W reakcji na opublikowany materia³ PKN Orlen w oœwiadczeniu napisa³, ¿e „stawiane w artykule tezy, niemaj¹ce potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralnoœci, czasu i okolicznoœci utrwalenia nie sposób stwierdziæ, uderzaj¹ w wizerunek PKN Orlen jak równie¿ naruszaj¹ dobre imiê prezesa Daniela Obajtka”. Wed³ug koncernu publikacja ma na celu naruszenie dobrego imienia Obajtka oraz zdyskredytowaæ go w momencie, „gdy prowadzone s¹ kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne”.

- Bardzo bym chcia³, ¿eby to wszystko bardzo dok³adnie zweryfikowano. Oczywiœcie, ¿e jest to poruszaj¹ce, kiedy wiemy, ¿e cz³owiek zarz¹dzaj¹cy najwiêksz¹ pañstwow¹ firm¹ w Polsce, która w³aœciwie jest superfirm¹, budzi tyle w¹tpliwoœci - komentowa³ w poniedzia³ek w RMF FM Wojciech Maksymowicz.

- W takim momencie powinno siê dok³adnie sprawdziæ, od tego s¹ ró¿ne s³u¿by. Liczê na to, ¿e to siê sprawdzi - doda³.

Pose³ Porozumienia wyjaœni³, ¿e jego ugrupowanie „domaga siê bardzo dok³adnego wyjaœnienia” doniesieñ o prezesie Orlenu. - Rzeczywiœcie, nie my byliœmy wnioskodawcami zatrudnienia pana Objatka - podkreœli³, dodaj¹c, ¿e jego partia dyskutuje na jego temat „w rozmowach bezpoœrednich, na poziomie wy¿szym”. - Nie bêdziemy wystêpowaæ telewizyjnie, bo nasi przedstawiciele s¹ w rz¹dzie - powiedzia³.

- Na pewno rozmowy s¹ prowadzone, z tego, co wiem. To jest oczywiœcie nieakceptowalne. Takie rozmowy na pewno maj¹ miejsce, ale to przede wszystkim chodzi o to, ¿e czekamy - z jakimœ limitem czasowym - na wyjaœnienie, bo na razie mamy anons prasowy - mówi³ Maksymowicz.

- Faktycznie, nazbyt tak niefrasobliwie nasi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy podchodz¹ do tych informacji. To znana powszechnie gazeta, która nie jest sprzyjaj¹ca naszym ugrupowaniom, to akurat prawda, ale to nie znaczy, ¿e nie nale¿y sprawdziæ tych danych. Oczywiœcie, musz¹ byæ sprawdzone - zwróci³ uwagê by³y minister zdrowia.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League