Poland

Poseł PiS: Wcale się aż tak mocno nie cieszę

Spór o aborcjê

Boles³aw Piecha, pose³ PiS

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

- Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê tak, a nie inaczej i na dobr¹ sprawê, w œwietle konstytucji, nie móg³ siê wypowiedzieæ inaczej. Pewnie wymagalibyœmy redefinicji czegoœ, co siê nazywa cz³owiekiem, kiedy siê zaczyna cz³owieczeñstwo, a kiedy nie, albo innego podejœcia do konstytucji - oceni³ Boles³aw Piecha, pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci, komentuj¹c czwartkowe orzeczenie dot. aborcji.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis zezwalaj¹cy na usuniêcie p³odu obarczonego powa¿nymi wadami jest niekonstytucyjny, tym samym wprowadzi³ niemal ca³kowity zakaz legalnej aborcji. Ponad 90 procent zabiegów usuniêcia ci¹¿y w Polsce odbywa³o siê z tego powodu.

Protesty przeciwko wyrokowi trwaj¹ m.in. w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie i w ponad 50 innych miastach. Tam uczestnicy spotykaj¹ siê na ogó³ w okolicach siedzib Prawa i Sprawiedliwoœci. Najwiêkszy trwa w Warszawie, gdzie demonstruj¹cy, podobnie jak wczoraj, zgromadzili siê w okolicach willi Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu.

Dowiedz siê wiêcej: Protesty w ponad 60 miastach w Polsce. „To jest wojna!”

- Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê tak, a nie inaczej i na dobr¹ sprawê, w œwietle konstytucji, nie móg³ siê wypowiedzieæ inaczej. Pewnie wymagalibyœmy redefinicji czegoœ, co siê nazywa cz³owiekiem, kiedy siê zaczyna cz³owieczeñstwo, a kiedy nie, albo innego podejœcia do konstytucji - komentowa³ w pi¹tek w TVN24 Boles³aw Piecha z Prawa i Sprawiedliwoœci.

- Ja wcale siê a¿ tak mocno nie cieszê i nie triumfujê, ¿e akurat ta przes³anka eugeniczna zosta³a totalnie zniesiona - podkreœli³ pose³. - Jest wiele ci¹¿, gdzie p³ód siê rozwija ze wzglêdów genetycznych, wrodzonych w ten sposób, ¿e na pewno obumrze. Jest wiele ci¹¿, gdzie urodz¹ siê dzieci bezmózgowe, z bardzo powa¿nymi powik³aniami, jak brakiem nerek chocia¿by. Dzisiaj jesteœmy w stanie to zdefiniowaæ i zdiagnozowaæ. Nie za bardzo siê cieszê z tego wyroku, ale podzielam, ¿e przes³anki konstytucyjne nie daj¹ siê zakwestionowaæ. Tak¹ mamy konstytucjê - t³umaczy³.

Piecha zapowiedzia³, ¿e „z ca³ych si³” bêdzie d¹¿y³ do powstania parlamentarnego zespo³u ds. prawa aborcyjnego. - I ¿ebyœmy byli w stanie wypracowaæ pewien konsensus, ¿eby nie zmuszaæ matek chorych dzieci, które s¹ jeszcze w ³onie matki, do heroizmu - zadeklarowa³. - Na pewno tego nie chcemy. Rozmawia³em ju¿ z kilkoma kolegami na ten temat - doda³.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021