Poland

Poseł klubu PiS: Gowin widział się już w roli prezydenta

Jaros³aw Gowin

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Wiosn¹ 2020 r. Jaros³aw Gowin widzia³ siê ju¿ w roli marsza³ka Sejmu, prezydenta czy premiera - powiedzia³ w rozmowie z "Dziennikiem £ódzkim" pose³ W³odzimierz Tomaszewski dodaj¹c, ¿e lider Porozumienia myœla³ o przejœciu na stronê opozycji.

W po³owie lutego w zwi¹zku z trwaj¹cym w ugrupowaniu konfliktem o przywództwo S¹d Kole¿eñski Porozumienia zdecydowa³ o wydaleniu z partii oœmiorga polityków, w tym pos³a W³odzimierza Tomaszewskiego.

- Zaprzeczam, nie usuniêto mnie. Jestem w Porozumieniu, w którym trwa g³êbszy spór - powiedzia³ "Dziennikowi £ódzkiemu" polityk. Oceni³, ¿e Porozumienie powinno przyci¹gaæ do Zjednoczonej Prawicy "wyborców centrum, którzy nie chc¹ g³osowaæ wprost na PiS".

- Ja chcê wzbogacaæ PiS, chcê wzbogacaæ Zjednoczon¹ Prawicê i tak¹ rolê przypisujê Porozumieniu, poniewa¿ tylko wtedy mo¿na realizowaæ program. Je¿eli bêdzie próba wyprowadzenia Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy na drug¹ stronê, to nie bêdzie ¿adnych mo¿liwoœci, a Porozumienie zniknie - oœwiadczy³.

Czytaj tak¿e:
Koronawirus w Polsce. Rz¹d przed³u¿a obostrzenia w ca³ym kraju, zaostrza w woj. pomorskim

W³odzimierz Tomaszewski doda³, ¿e prowadzi³ dzia³ania przeciwstawiaj¹ce siê "próbie wyprowadzenia Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy".

- Tu jest pewien sukces, bo to dzia³anie wiosn¹ ubieg³ego roku, jesieni¹ i teraz, przynosi ten owoc, ¿e wszystkie strony tego sporu deklaruj¹, ¿e chc¹ byæ trwa³ymi partnerami w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale rzeczywistoœæ by³a taka, ¿e wiosn¹ 2020 r. Jaros³aw Gowin widzia³ siê ju¿ w roli marsza³ka Sejmu, prezydenta czy premiera - zaznaczy³ dodaj¹c, ¿e lider Porozumienia myœla³ o opuszczeniu koalicji.

- Jaros³aw Gowin moim zdaniem nastawi³ siê na to, ¿e skoro Porozumienie zdoby³o tyle mandatów, to w nastêpnych wyborach nie bêdzie mile widziane na wspólnych listach, st¹d pewnie próba sytuowania siê "poza" - mówi³ rozmówca "Dziennika £ódzkiego". Przypomnia³ sprzeciw Gowina wobec korespondencyjnych wyborów prezydenckich w terminie majowym.

- Wtedy zaczê³o siê ju¿ kuszenie go przez opozycjê i wyobra¿enia Gowina, ¿e bêdzie premierem czy póŸniej prezydentem. Nast¹pi³o kolosalne starcie - powiedzia³ Tomaszewski.

Pose³ oceni³, ¿e jego sejmowe wyst¹pienie, w którym mówi³, ¿e g³osowanie mo¿e zostaæ przeprowadzone bezpiecznie, przekona³o czêœæ pos³ów Porozumienia, ale Jaros³aw Gowin nie zmieni³ zdania i zrezygnowa³ ze stanowiska wicepremiera.

- Ja u prezydenta powiedzia³em wprost: los Porozumienia jest zwi¹zany z losem prezydenta - nie bêdzie Dudy, nie bêdzie Porozumienia. Dla czêœci pos³ów Porozumienia, którzy tam byli, to by³ szok - oœwiadczy³ Tomaszewski.

Dopytywany, czy jego zdaniem gdyby nie jego opór, to nie by³oby rz¹du PiS - Solidarna Polska - Porozumienie, pose³ Tomaszewski odpar³, ¿e poszed³ wtedy "bardzo ekspansywnie". - I w kwestiach przekonywania pos³ów, i w rozmowach u prezydenta i na konferencji w Sejmie - stwierdzi³. Doda³, ¿e gdyby nie ta "batalia", Jaros³aw Gowin przeszed³by na stronê opozycji, poci¹gaj¹c za sob¹ piêciu-szeœciu pos³ów.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again