Poland

Port Gdynia z perspektywą wzrostu przeładunków

Gdyñski port zakoñczy³ 2020 rok wzrostem prze³adunków o 2,9 proc. do 24,6 mln ton

shutterstock

W pi¹tek 29 stycznia mija termin sk³adania ofert na wybór prywatnego partnera do budowy Portu Zewnêtrznego w Gdyni.

W marcu zarz¹d gdyñskiego portu ma oceniæ propozycje, natomiast od kwietnia do listopada bêd¹ trwa³y konsultacje ju¿ z w¹sk¹ grup¹ kilku potencjalnych kontrahentów. Fina³ nast¹pi jesieni¹ przysz³ego roku – wtedy planowane jest podpisanie z wybran¹ firm¹ 30-letniej umowy obejmuj¹cej budowê i eksploatacjê portu.

Ta gigantyczna inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ma umo¿liwiæ obs³ugê statków oceanicznych o d³ugoœci nawet 490 me. To zarazem jedno z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ maj¹cych zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ polskich portów dla zagranicznych linii ¿eglugowych. Eksperci globalnej firmy doradczej EY zak³adaj¹, ¿e partnerem prywatnym najprawdopodobniej zostanie œwiatowej klasy operator, który bêdzie w stanie przyci¹gn¹æ do Portu Gdynia ³adunki.

Centraln¹ czêœci¹ nowego portu bêdzie terminal kontenerowy. W pierwszym etapie jego zdolnoœci prze³adunkowe wynios¹ 2 mln kontenerów rocznie, póŸniej mo¿e zostaæ rozbudowany do zdolnoœci 2,5 mln kontenerów. Warte blisko 790 mln euro przedsiêwziêcie ma byæ ukoñczone do 2028 r. Szacuje siê, ¿e dziêki niemu powstanie 4900 miejsc pracy – w terminalu i jego otoczeniu. Jak twierdzi Adam Meller, prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia, za realizacj¹ inwestycji ma przemawiaæ sta³y wzrost prze³adunków i korzystne prognozy na kolejne lata.

Mimo globalnych skutków rozprzestrzeniania siê koronawirusa gdyñski port zakoñczy³ 2020 r. wzrostem prze³adunków. Uda³o siê osi¹gn¹æ kolejny rekordowy wynik – ponad 24,6 mln ton. To o 2,9 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej, w którym obroty wynios³y 24 mln ton. – To bardzo istotny wzrost w czasie œwiatowej pandemii i spowolnienia gospodarczego – podkreœli³ Meller. Widoczna by³a zw³aszcza wysoka dynamika prze³adunków zbo¿a, gdzie obroty zwiêkszy³y siê o prawie 69 proc. Ju¿ pomiêdzy styczniem a paŸdziernikiem 2020 r. prze³adowano ponad 4,1 mln ton zbó¿, wiêcej ni¿ w ca³ym 2019 r., gdy prze³adunki tej grupy towarów wynios³y nieco ponad 3,2 mln ton. Zwiêkszy³y siê równie¿ – choæ nieznacznie – prze³adunki kontenerów.

PóŸn¹ jesieni¹ ubieg³ego roku zielone œwiat³o wreszcie dosta³a wyczekiwana inwestycja drogowa na Wybrze¿u, która dla przysz³ego Portu Zewnêtrznego bêdzie mieæ kluczowe znaczenie. Chodzi o budowê Drogi Czerwonej – 7-km odcinka ³¹cz¹cego tereny gdyñskiego portu z trójmiejsk¹ obwodnic¹ i planowan¹ tras¹ Via Maris z Gdyni do W³adys³awowa. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzy¿owania ul. Morskiej z Obwodnic¹ Trójmiasta i ma zast¹piæ remontowan¹ Estakadê Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostêpnoœæ portu od strony l¹du, zwiêkszaj¹c jego mo¿liwoœci prze³adunkowe.

Zapewniaj¹c bezpoœrednie po³¹czenie terenów portowych z sieci¹ dróg krajowych, Droga Czerwona umo¿liwi tak¿e dostêp do projektowanej Doliny Logistycznej objêtej ju¿ granicami administracyjnymi Portu Gdynia. Ustalenie przebiegu planowanej od lat trasy sta³o siê mo¿liwe po deklaracjach rz¹du o sfinansowaniu przedsiêwziêcia. Bêdzie ono kosztowaæ ok. 2 mld z³. Ocenia siê, ¿e trasa stanie siê nie tylko tranzytowym szlakiem Europa–Polska–Port, ale umo¿liwi zarazem rozwój gospodarczy terenów znajduj¹cych siê w jej bezpoœrednim s¹siedztwie.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17