Poland

Port Gdańsk sprzedaje największego operatora

To ju¿ kolejne podejœcie do sprzeda¿y ca³oœci spó³ki Port Gdañski Eksploatacja.

Kupuj¹cy ma zapewniæ jak najlepsze wykorzystanie powierzchni portu inwestuj¹c w rozwój narzêdzi prze³adunkowych oraz pakiet us³ug socjalnych dla za³ogi. PGE zarz¹dza na blisko 90 ha portu i jest najwiêkszym operatorem w Porcie Wewnêtrznym. – Zdecydowaliœmy siê znaleŸæ inwestora dla tej spó³ki, poniewa¿ jako Zarz¹d Portu nie chcemy stanowiæ konkurencji wobec naszych klientów, posiadaj¹c w swoim portfelu spó³kê œwiadcz¹c¹ us³ugi prze³adunkowe – t³umaczy prezes Portu Gdañsk £ukasz Greinke.

PGE to najwiêkszy uniwersalny operator prze³adunkowy, dzia³aj¹cy na nabrze¿ach wewnêtrznej czêœci Portu Gdañsk i czwarty pod wzglêdem prze³adunków operator na ca³ym obszarze portu. Spó³ka œwiadczy us³ugi prze³adunku i sk³adowania towarów w obrocie miêdzynarodowym.

Na podstawie wieloletniej umowy dzier¿awy i umów operatorskich z ZMPG, PGE dokonuje prze³adunków na nabrze¿ach zlokalizowanych po obu stronach Martwej Wis³y: Nabrze¿u Wiœlanym (12,1 ha), Nabrze¿u Szczeciñskim (8,2 ha), nabrze¿ach Basenu Górniczego (68,9 ha). W ramach dzia³alnoœci operatorskiej, spó³ka funkcjonuje tak¿e na Nabrze¿u WOC I i WOC II (14,2 ha), oraz Nabrze¿u Oliwskim (5,9 ha).

Greinke przypomina, ¿e tereny, na których PGE prowadzi dzia³alnoœæ, zosta³y objête najwiêkszym programem inwestycyjnym realizowanym przez ZMPG, a wspó³finansowanym ze œrodków unijnych. Inwestycje w Porcie Wewnêtrznym opiewaj¹ na kwotê ok. 572 mln z³, w tym 439,8 mln z³ to inwestycje dotycz¹ce terenów PGE. Port zainwestowa³ ponad 300 mln z³ w infrastrukturê s¹siaduj¹c¹ z PGE.

Port Wewnêtrzny odpowiada za 80 proc prze³adunków ca³ego portu i w 2020 roku wzros³y one o 15 proc.

Port Gdañsk planowa³ sprzeda¿ PGE blisko dekadê temu. Zg³osi³a siê wówczas maltañska spó³ka Mariner Capital Ltd., jednak Port Gdañsk odst¹pi³ od rozmów i jak podaje prezes portu, spó³ka ostatnio wygra³a w s¹dzie spór z Mariner Capital Ltd., co zamyka sprawê niedosz³ego zakupu.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals