Poland

Porsche wprowadza podstawową wersję elektrycznego Taycana

MOTO Parking

Elektryczny model Porsche zosta³ dobrze przyjêty na rynku. Teraz niemiecki koncern samochodów sportowych postanowi³ do oferty dodaæ podstawowy model Taycana. Z tylnym napêdem, jednym silnikiem oraz dwoma wariantami akumulatorów, gdzie podstawowy zapewniæ ma zasiêg do 430 km.

Nowy wariant elektrycznego Porsche zosta³ nazwany po prostu Taycan. Na pocz¹tku by³ dedykowany na rynek chiñski, a teraz producent postanowi³ zaoferowaæ go równie¿ w Ameryce Pó³nocnej i Europie. Bazowa wersja posiada napêd na tyln¹ oœ, s³abszy silnik oraz relatywnie pojemne akumulatory zapewniaj¹ce spory zasiêg. Obecnie najtañszy Taycan 4S z mniejsz¹ bateri¹ (79,2 kWh) oferuje 530 KM w trybie obverboost, a z wiêksz¹ (93,4 kWh) 571 KM. Nowa odmiana bez dysponuje maksymalnie moc¹ 476 KM w funkcji overboost (380 KM na sta³e). Natomiast z bateri¹ 79,3 kWh jest to 408 KM (326 KM na sta³e).

Ró¿nica w mocy, w porównaniu do Taycana 4S, wynosi 122 lub 95 KM. Nie jest to wiele, szczególnie jak weŸmie siê pod uwagê mniejsz¹ masê w³asn¹ bazowej wersji, która g³ównie wynika z braku drugiego silnik elektryczny, który wa¿y 71 kg. Do tego dochodzi brak dr¹¿ków i innych uk³adów przeniesienia napêdu co w efekcie pozwoli³o odchudziæ bazow¹ wersjê o 100 kg. Masa Taycana wynosi 2050 kg z zmniejszymy akumulatorem (przy wiêkszej baterii trzeba dodaæ 80 kg).

Mniejsza masa pozytywnie wp³ywa na zu¿ycie energii. Wed³ug procedury WLTP, nowy Taycan ma zasiêg do 431 km (28 kWh na 100 km) przy mniejszej baterii oraz 484 km (28,7 kWh na 100 km) przy wiêkszym akumulatorze. Jest to wiêcej ni¿ Taycan 4S, która oferuje odpowiednio do 407 i 463 km. Zwiêkszona zosta³a te¿ moc ³adowania. Przy 93,4 kWh, Taycan mo¿e byæ ³adowany z moc¹ do 270 kW (dla mniejszego akumulatora jest to 225 kW). Dziêki temu od 5 proc. do 80 proc. czas ³adowania wynosi 22 minuty.

Nowy wariant osi¹ga pierwsz¹ setkê w 5,4 sekundy przy wykorzystaniu Launch Control. Jest to o 1,4 sekundy wolniej ni¿ Taycan 4S. Ta ró¿nica w du¿ej mierze wynika z lepszej trakcji modelu z napêdem na cztery ko³a. Dodatkowo w podstawowym wyposa¿eniu jest klasyczne zawieszenie. Jego adaptacyjny wariant jest oferowany opcjonalnie. Porsche wraz z now¹ wersj¹ postanowi³o dodaæ do zawieszenia pneumatycznego now¹ funkcjê – Smart Lift. Pozwala ona na zaprogramowanie miejsc w których auto ma siê automatycznie podnieœæ (np. podjazd do gara¿u).

Taycana bêdzie mo¿na rozpoznaæ po bazowych, 19-calowych aluminiowych felgach aero, czarnych zaciskach hamulcowych, nowym kolorze „Frozen Berry” i ewentualnie nazwie wariantu na tylnej klapie. Warto jednak dodaæ, ¿e nawet podstawowy model mo¿na doposa¿yæ w wiêkszoœæ opcji dostêpnych dla wy¿szych wariantów.

We wnêtrzu równie¿ mo¿na mieæ wszystko co oferowane jest u mocniejszych braci. Jednak jak ktoœ zdecyduje siê na bazow¹ wersjê, to niech go nie zdziwi brak obitego skór¹ kokpitu. Jest on wykonany z materia³ów pochodz¹cych z recyklingu, do którego przetwarza siê np. zu¿yte sieci rybackie. Poza tym w wyposa¿eniu standardowym otrzymuje siê: cyfrowe radio, reflektory g³ówne w technologii LED, dwustrefowa klimatyzacja, czêœciowo skórzana tapicerka i oœmiokierunkowe, elektrycznie regulowane fotele komfortowe nale¿¹ teraz do wyposa¿enia standardowego. Z kolei do modeli Turbo i Turbo S dorzucono bardziej wyrafinowane siedzenia, a ten drugi dodatkowo otrzyma³ m.in. tyln¹ oœ skrêtn¹, pakiet Sport Chrono i Porsche Electric Sport Sound.

W Niemczech bazowy Taycan to wydatek minimum 83 520 euro. Jest to o oko³o 22 tys. euro mniej ni¿ kolejny w hierarchii Taycan 4S (od 105 604 euro). Oznacza to, ¿e u naszych zachodnich s¹siadów elektryczny model Porsche jest tañszy od 911 czy Panamery. Dla niektórych mo¿e to byæ ciekawa opcja mimo tylnego napêdu i maksymalnej prêdkoœci wynosz¹cej 230 km/h.

Football news:

Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious