Poland

Porody rodzinne bez testu na COVID, szpital łamał prawo

Wielkopolski szpital nie mia³ prawa wymagaæ od osób towarzysz¹cych przy porodzie rodzinnym uprzedniego wykonania p³atnego testu na obecnoœæ koronawirusa - uzna³ Rzecznik Praw Pacjenta.

Wprowadzone w jednym z wielkopolskich szpitali zasady porodów rodzinnych przewidywa³y, ¿e podczas porodu rodz¹cym pacjentkom towarzyszyæ mog¹ wy³¹cznie osoby, które wykona³y w szpitalu test na obecnoœæ wirusa SARS-CoV-2 i uzyska³y wynik ujemny. Co wiêcej, szpital pobiera³ op³atê w wysokoœci 100 z³ za wykonanie testu.

- Takie praktyki s¹ niezgodne z zaleceniami w sprawie mo¿liwoœci odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii choroby COVID-19, ustalonymi wspólnie przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii - stwierdzi³ Rzecznik Praw Pacjenta.

Wytyczne te nie zak³adaj¹ obowi¹zkowego przeprowadzenia testów na COVID-19 u wszystkich osób towarzysz¹cych w porodzie. Osoby towarzysz¹ce zobowi¹zane s¹ natomiast do bezwzglêdnego stosowania œrodków ochrony osobistej i przestrzegania procedur sanitarnych.

Jak wskaza³ Rzecznik Praw Pacjenta, w indywidualnych przypadkach mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ przeprowadzenia testu, ale odgórne wymaganie jego wykonania od wszystkich osób chc¹cych towarzyszyæ w porodzie ogranicza prawo rodz¹cych pacjentek do obecnoœci osoby bliskiej przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych i stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe prawa pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta nakaza³ szpitalowi zaprzestania naruszeñ.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored