Poland

Porażka francuskiej szczepionki. Rozczarowujące wyniki

Francuski Instytut Pasteura porzuci³ prace nad szczepionk¹ przeciw koronawirusowi. Uzyskane dane wskazuj¹ na rozczarowuj¹c¹ skutecznoœæ.

Paryska placówka badawcza, nazwana na czeœæ Ludwika Pasteura, w maju ubieg³ego roku nawi¹za³a wspó³pracê z amerykañskim gigantem farmaceutycznym Merck w celu opracowania szczepionki opartej na istniej¹cej szczepionce przeciwko odrze.

W poniedzia³ek instytut i koncern wspólnie og³osi³y, ¿e zaprzestaj¹ dalszych wspólnych prac "po analizie poœrednich wyników uzyskanych z prób fazy I, które rozpoczê³y siê w sierpniu 2020 roku".

Merck og³osi³, ¿e porzuci³ równie¿ badania nad drug¹ szczepionk¹ przeciwko koronawirusowi.

Przekazana informacja jest pora¿k¹ dla globalnych wysi³ków na rzecz zakoñczenia pandemii, ale by³a szczególnym rozczarowaniem we Francji, gdzie w ostatnich tygodniach s³ychaæ by³o pretensje na brak krajowej szczepionki.

Wiod¹ca firma farmaceutyczna, Sanofi, og³osi³a pod koniec grudnia, ¿e jej szczepionka bêdzie gotowa w najlepszym wypadku dopiero pod koniec 2021 roku.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams