Poland

Popierają PiS? A kogo popierać?

Cezary Mi¿ejewski i minister Krzysztof Pater

Cezary Mi¿ejewski (z lewej) jako wiceminister polityki spo³ecznej w rz¹dzie Marka Belki. Z prawej szef resortu, minister Krzysztof Pater, 2004 r.

Agencja Gazeta, Wojciech Olkuœnik

Co tu du¿o ukrywaæ – program Rodzina 500+ diametralnie zmieni³ obraz polskiej biedy, choæ nie powiem, ¿eby problem zosta³ rozwi¹zany - mówi Cezary Mi¿ejewski, wiceminister pracy w rz¹dach Leszka Millera i Marka Belki, dzia³acz PPS.

Plus Minus: Zajmuje siê pan zawodowo bied¹ i wykluczeniem, o biedzie zatem wie pan wszystko?

Nie wszystko. Bieda siê zmienia, nie zawsze ma wymiar czysto finansowy, ale np. zwi¹zana jest z dostêpem do us³ug, pojawiaj¹ siê jej nowe formy, np. ubóstwo energetyczne. Dlatego ca³y czas trzeba siê uczyæ nowych rzeczy, ¿eby skutecznie biedzie przeciwdzia³aæ.

Ile ludzie w Polsce ¿yje w skrajnym ubóstwie? I co to w³aœciwie znaczy skrajne ubóstwo?

Skrajna ubóstwo to dochody wystarczaj¹ce na minimum egzystencji, czyli na podstawowe prze¿ycie. Wedle obecnych norm to jest 615 z³ na miesi¹c w gospodarstwie jednoosobowym. Za takie pieni¹dze ¿yje obecnie w Polsce ok. 4 proc. obywateli czyli 1,6 mln ludzi. M.in. dziêki zniesieniu kryterium dochodowego przy ubieganiu siê o œwiadczenie 500+ na pierwsze dziecko w ubieg³ym roku liczba osób ¿yj¹cych w skrajnym ubóstwie zmala³a o 460 tys. Co tu du¿o ukrywaæ – program 500+ diametralnie zmieni³ obraz polskiej biedy, choæ nie powiem, ¿eby...

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry