Poland

Ponad tysiąc zakażeń koronawirusem w jednym województwie

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 1 719 708, zaœ przypadków œmiertelnych do 44 008 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 7 937 nowych zaka¿eniach i œmierci 216 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 62 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 15 400 osób, najwiêcej od 19 stycznia. W ci¹gu doby liczba pacjentów wzros³a o 471.

Czytaj tak¿e: Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni przekroczy³a 10 tys.

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1 540. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 192,4 tys. osób, najwiêcej od 19 grudnia. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o ponad milion 438 tysiêcy zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Koronawirus w Polsce. Co dziesi¹ty zaka¿ony pacjent pod³¹czony do respiratora

We wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 7 937 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (1279), warmiñsko-mazurskiego (924), œl¹skiego (746), pomorskiego (600), kujawsko-pomorskiego (530), ma³opolskiego (521), podkarpackiego (493), wielkopolskiego (474), ³ódzkiego (444), dolnoœl¹skiego (434), lubelskiego (371), podlaskiego (307), zachodniopomorskiego (247), lubuskiego (177), œwiêtokrzyskiego (152), opolskiego (90).

"148 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" - poda³ resort w komunikacie.

Liczba nowych przypadków koronawirusa jest o 65,8 proc. wy¿sza ni¿ dzieñ wczeœniej i o 25,8 proc. wy¿sza ni¿ w poprzedni wtorek.

Czytaj tak¿e: Do koñca lipca Chiny chc¹ zaszczepiæ przeciw COVID-19 40 proc. populacji

Ministerstwo Zdrowia przekaza³o, ¿e z powodu COVID-19 zmar³y 62 osoby, a z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³y 154 osoby. £¹czna liczba zgonów, 216, jest o 12,5 proc. ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Wed³ug danych z 1 marca, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 9,89 mln próbek pobranych od ponad 9,59 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 48,8 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys., a w tygodniu koñcz¹cym siê 28 grudnia by³a ni¿sza ni¿ 24 tys.

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce. Rzecznik rz¹du ujawni³ najnowsze dane

W poniedzia³ek ministerstwo informowa³o o kolejnych 4 786 zaka¿eniach i 24 zgonach, w niedzielê o 10 099 przypadkach i œmierci 114 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 719 708 osób, 44 008 zaka¿onych zmar³o.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored