Poland

Ponad tysiąc nowych zakażeń w czterech województwach

Koronawirus SARS-CoV-2

test na COVID - pobieranie próbki

AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 1 041 846, zaœ przypadków œmiertelnych do 19 359 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 13 239 nowych zaka¿eniach i œmierci 531 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 110 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest  osób 20 135 - w ci¹gu doby liczba pacjentów spad³a o 342.

Czytaj tak¿e: Narodowy Program Szczepieñ na COVID. Rz¹d przedstawia szczegó³y

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1 961, najmniej od 10 listopada. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto ponad 262 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym - blisko 20 tys. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o 666 413 zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Koronawirus w Polsce. Rekordowo wysoki spadek liczby pacjentów z COVID

W pi¹tkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 13 239 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (1643), wielkopolskiego (1380), œl¹skiego (1355), kujawsko-pomorskiego (1081), zachodniopomorskiego (999), warmiñsko-mazurskiego (964), ³ódzkiego (915), dolnoœl¹skiego (828), pomorskiego (813), lubelskiego (713), ma³opolskiego (599), lubuskiego (482), opolskiego (449), podlaskiego (373), podkarpackiego (324), œwiêtokrzyskiego (252).

"69 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" - poda³ resort w komunikacie.

Czytaj tak¿e:
Dr Grzesiowski: Wygl¹da na to, ¿e nie zara¿amy siê przez powierzchnie i przedmioty

Ministerstwo Zdrowia przekaza³o, ¿e z powodu COVID-19 zmar³o 110 osób, a z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 421 osób. £¹czna liczba zgonów, 531, jest ni¿sza ni¿ w poprzednich dwóch dniach.

Czytaj tak¿e: Szczepionka na COVID. Prof. Horban: Odpornoœæ raczej na wiele lat

Wed³ug danych z 3 grudnia, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 6,35 mln próbek pobranych od ponad 6,13 mln osób. W ci¹gu ostatniego tygodnia badano œrednio 36,7 tys. próbek dziennie.

Made with Flourish

W czwartek ministerstwo informowa³o o kolejnych 14 838 zaka¿eniach i 620 zgonach, w œrodê o 13 855 przypadkach i œmierci 609 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 041 846 osób, 19 359 zaka¿onych zmar³o.

Made with Flourish

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post