Poland

Ponad 400 prokuratorów i sędziów otrzymało groźby

Prokurator, sêdzia

Fotorzepa

Ju¿ ponad 400 sêdziów i prokuratorów ma status osoby pokrzywdzonej w œledztwie zwi¹zanym z wyciekiem danych osobowych z Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury. Wszystkie te osoby otrzyma³y groŸby - informuje portal tvn24.pl.

W kwietniu 2020 roku ujawniono, ¿e z krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury wyciek³y dane tysiêcy sêdziów i prokuratorów, w tym ich imiona i nazwiska, numery telefonów i prywatne adresy e-mail.

Prokuratura ustali³a, ¿e odpowiedzialnym za wyciek danych jest pracownik spó³ki zewnêtrznej, wy³onionej w drodze procedury przetargowej, z któr¹ KSSiP zawar³a umowê o œwiadczenie us³ugi zarz¹dzania zasobami serwerowymi.

Po wycieku prokuratorzy, sêdziowie, urzêdnicy s¹dowi i kuratorzy wci¹¿ otrzymuj¹ pogró¿ki. Jak podaje portal tvn24.pl ostatni taki przypadek mia³ miejsce w sylwestra. Wiadomoœæ otrzyma³o wówczas co najmniej kilkunastu prokuratorów. Brzmia³a tak: "Wróci³em z pud³a. Zginiesz. Masz pod domem i autem bombe". To fragment. Dalsza czêœæ nie nadaje siê do cytowania. Sprawca u¿y³ bramki internetowej. Zada³ sobie trud, ¿eby ka¿dy SMS, choæ o podobnej treœci, zaczyna³ siê od w³aœciwego imienia adresata.

- Odebrali go œledczy z Wroc³awia, Katowic i kilku innych miast w kraju - mówi informator tvn24.pl, zastrzegaj¹c swoj¹ anonimowoœæ.

Pogró¿kami zajmuje siê Prokuratura Okrêgowa w Lublinie. Z ca³ego kraju trafiaj¹ tu wszystkie przypadki gróŸb powi¹zanych z wyciekiem danych. Prok. Agnieszka Kêpka potwierdzi³a, ¿e w œledztwie status osoby pokrzywdzonej ma ju¿ ponad 400 osób.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7