Poland

Ponad 1000 zakażeń na 100 tys. osób w 14 dni na Litwie

W UE s¹ obecnie cztery pañstwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Wêgry, Chorwacja, Bu³garia i S³owenia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Bu³garia ze wskaŸnikiem na poziomie 26 (wzrost o 0,6).

Druga jest S³owenia, gdzie wskaŸnik ten wynosi 21,9 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 2,3).

Trzecie miejsce zajmuje Liechtenstein (nale¿y do EOG) - liczba zgonów chorych na COVID-19 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi w tym kraju 20,8 (wzrost o 2,6).

W czwartych Wêgrzech w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono 19 zgonów (wzrost o 1 przy wskaŸniku 720,2 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni).

Pi¹ta pod wzglêdem tego wskaŸnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 18,8 (wzrost o 0,4).

W siódmych pod wzglêdem tego wskaŸnika Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 16,7 zgonu na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców (spadek o 0,7). Od 14 listopada wskaŸnik ten dla Czech spada³, 29 listopada by³ pierwszym dniem ponownego wzrostu.

Siódme s¹ W³ochy z 16,3 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni (spadek o 0,1).

Ósma jest Austria ze wskaŸnikiem na poziomie 15,8.

Dziewi¹ta jest Belgia gdzie wskaŸnik ten wynosi 15,6 (spadek o 0,3).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1213,2 (wzrost o 4,2).

16 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Chorwacja, 24 listopada przekroczy³ on 900, a 29 listopada przekroczy³ 1000 - obecnie wynosi on tam 1083,5 (wzrost o 7,1).

19 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ 700 na Litwie, 24 listopada przekroczy³ 800, 29 listopada przekroczy³ 900, a 3 grudnia 1000 - obecnie wynosi tam 1011,2 (wzrost o 18,2).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a S³owenia - ale 12 listopada wskaŸnik ten spad³ poni¿ej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 990 (wzrost o 19,4 w ci¹gu doby).

4 listopada paŸdziernika próg 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ Liechtenstein - 17 listopada wskaŸnik ten ponownie spad³ jednak poni¿ej 1000, a 21 listopada poni¿ej 900, 24 listopada znów wzrós³ powy¿ej 900, 25 listopada spad³ poni¿ej tej wartoœci, 29 listopada spad³ poni¿ej 800, 1 grudnia znów wzrós³ powy¿ej tej wartoœci, a 3 grudnia spad³ - i wynosi tam 763,5 po spadku o 127,6 w ci¹gu doby.

14 listopada wskaŸnik 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Austria, ale 26 listopada spad³ on znów poni¿ej 1000, 29 listopada poni¿ej 900, a 2 grudnia poni¿ej 800 - obecnie wynosi on tam 749,8 (spadek o 46,4).

W Szwecji 25 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ 600 - i wynosi obecnie 669,3 (wzrost o 9,2).

21 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Portugalia, 22 listopada znów spad³ on poni¿ej 800, 28 listopada znów wzrós³ powy¿ej tej liczby, 29 listopada spad³ poni¿ej tego poziomu, a 2 grudnia spad³ poni¿ej 700 - i obecnie wynosi on tam 660,1 zaka¿enia koronawirusem (spadek o 14,3).

11 listopada wskaŸnik 700 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³y W³ochy, 20 listopada W³ochy przekroczy³y wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców, 22 listopada znów spad³ poni¿ej 800, a 29 listopada poni¿ej 700 - i wynosi 611,8 (spadek o 22,4).

W Bu³garii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi obecnie 591,1 (spadek o 11,4).

W Rumunii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi obecnie 519,2 (spadek o 27,6).

19 listopada wskaŸnik liczby zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy w Czechach spad³ poni¿ej 1000 (22 paŸdziernika w Czechach liczba zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a 1000), 20 listopada poni¿ej 900, 21 listopada poni¿ej 800, 25 listopada poni¿ej 700, a 29 listopada poni¿ej 600 - i wynosi obecnie 542,3 (spadek o 8,9). 13 listopada by³ pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaŸnik ten w Czechach nie by³ najwy¿szy spoœród wszystkich pañstw UE i EOG.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Islandia z 58 zaka¿eniami koronawirusem w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców i Irlandia gdzie wskaŸnik ten wynosi 81,7.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w  Finlandii i Islandii - 0,6.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals