Poland

Pompeo chwali Indonezję za stawianie oporu Chinom

Mike Pompeo, Retno Marsudi

AFP

Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, oœwiadczy³ w czwartek, ¿e Waszyngton znajdzie "nowe sposoby wspó³pracy z Indonezj¹ w rejonie Morza Po³udniowochiñskiego". Doda³, ¿e Stany Zjednoczone uznaj¹ starania D¿akarty zmierzaj¹ce do zabezpieczenia nale¿¹cych do niej wód przy odrzuceniu "bezprawnych" roszczeñ Chin.

Pompeo odbywa w³aœnie podró¿, w czasie której odwiedza piêæ pañstw w Azji. Celem podró¿y jest wzmocnienie strategicznych i gospodarczych wiêzi USA z sojusznikami w regionie w zwi¹zku z rosn¹cym napiêciem miêdzy Waszyngtonem a Pekinem.

Podczas konferencji prasowej z szefow¹ MSZ Indonezji, Retno Marsudi, Pompeo chwali³ "zdecydowane dzia³ania" D¿akarty maj¹ce na celu obronê suwerennoœci pañstwa nad wodami w pobli¿u Wysp Natuna, do których roszczenia zg³aszaj¹ Chiny.

Pompeo podkreœli³, ¿e roszczenia Chin s¹ "bezzasadne".

Sekretarz stanu USA zapowiedzia³ podjêcie "nowych form wspó³pracy" z Indonezj¹ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa morskich szlaków handlowych znajduj¹cych siê w regionie Morza Po³udniowochiñskiego.

Retno mówi³a z kolei, ¿e chce "stabilnoœci i pokoju" w rejonie Morza Po³udniowochiñskiego i poszanowania prawa miêdzynarodowego w tym regionie.

Przed wizyt¹ w Indonezji Pompeo odwiedzi³ Indie, Sri Lankê i Malediwy. Podró¿ do Azji zakoñczy w Wietnamie.

Football news:

The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism