Poland

Pomoc z tarczy branżowej także dla młodych firm

AdobeStock

Przedsiêbiorcy z okreœlonych bran¿ mog¹ wyst¹piæ o zwolnienie z op³acania sk³adek za luty 2021 r.

Bêd¹ te¿ mogli skorzystaæ ze œwiadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikaj¹ z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU z 2021 r., poz. 371), które wesz³o w ¿ycie 28 lutego. Da³o ono mo¿liwoœæ porównania spadku przychodów firmy do wrzeœnia 2020  r., czyli do ostatniego miesi¹ca w którym nie wprowadzono znacz¹cych ograniczeñ w  prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej z uwagi na epidemiê COVID-19. Dziêki temu wiele firm, posiadaj¹cych odpowiednie PKD, które powsta³y dopiero w 2020 roku mo¿e liczyæ na zwolnienie ze sk³adek ZUS, œwiadczenie postojowe, czy dop³atê do wynagrodzeñ pracowników. Przedsiêbiorcy z okreœlonych bran¿ mog¹ wyst¹piæ o zwolnienie z obowi¹zku op³acania nale¿noœci z tytu³u sk³adek za styczeñ 2021 r. albo za grudzieñ 2020 r. i styczeñ 2021 r., albo za luty 2021 r.

Nowe rozporz¹dzenie ...

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals