Poland

Pomoc dla firm z Tarczy Finansowej

Wsparcie z tarczy

Adobe Stock

Na co mo¿na przeznaczyæ œrodki z Tarczy Finansowej 2.0? Czy ustalaj¹c œredni¹ liczbê pracowników dla obliczenia wysokoœci subwencji bierze siê pod uwagê zleceniobiorców zg³oszonych do ubezpieczeñ spo³ecznych w deklaracjach ZUS z wynagrodzeniem „0" z³? – na te m.in. pytania odpowiadaj¹ eksperci z kancelarii BBS i Wspólnicy.

1. Otrzyma³em subwencjê z Tarczy Finansowej 2.0. Kalkuluj¹c kwotê straty przyj¹³em wysokoœæ zobowi¹zañ, jakie mam wobec urzêdu skarbowego. Czy zap³ata tego zaleg³ego podatku ze œrodków subwencji by³a prawid³owa i mia³em prawo o 70-proc. zwrotu tego kosztu?

W Regulaminie Tarczy 2.0 wskazano, ¿e œrodki z subwencji finansowej mog¹ zostaæ przeznaczone przez beneficjenta wy³¹cznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej, w tym:

- kosztów wynagrodzeñ osób zatrudnionych przez beneficjenta, z zastrze¿eniem ust. 2(a) Regulaminu Tarczy 2.0;

- kosztów zakupu towarów i materia³ów;

- kosztów us³ug obcych;

- bie¿¹cych kosztów obs³ugi finansowania zewnêtrznego;

- kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomoœci u¿ytkowanej na cele prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;

- kosztów wszelkich zobowi¹zañ publicznoprawnych;

- amortyzacji sprzêtu i innych œrodków trwa³ych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœc...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored