Poland

Południowa obwodnica Warszawy na wykończeniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowa³a o zaawansowanych pracach na po³udniowej obwodnicy Warszawy, bêd¹cej czêœci¹ drogi S2. Pod koniec roku kierowcy bêd¹ mogli zacz¹æ korzystaæ z fragmentu od wêz³a Lubelska do Przyczó³kowa.

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z³o¿ono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie dla wawerskiego odcinka, pomiêdzy wêz³ami Wa³ Miedzeszyñski i Lubelska – poinformowa³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ponadto oczekiwana jest decyzja o w³¹czeniu do u¿ytkowania dla wêz³ów na skrzy¿owaniu z ul. Przyczó³kow¹ i Wale Miedzeszyñskim oraz procedowane s¹ odbiory na budowanym moœcie przez Wis³ê.

Wszystkie prace na Po³udniowej Obwodnicy Warszawy (POW) maj¹ zostaæ ukoñczone w okresie 6-7 miesiêcy. NajpóŸniej do u¿ytkowania zostanie oddany tunel przebiegaj¹cy pod Ursynowem. Dyrekcja przewiduje zakoñczenie prac na tym odcinku w II kwartale przysz³ego roku. Pozosta³e fragmenty (na terenie Warwa, Wilanowa oraz Ursynowa – bez tunelu), maj¹ zostaæ oddane do koñca 2020 roku. Na przeprawie przez Wis³ê (ok. 1,5 km) prace s¹ ukoñczone w 93 proc. Obecnie roboty skoncentrowane s¹ na czêœci nurtowej mostu i dwóch k³adkach pieszo-rowerowych. Ponadto na wszystkich czêœciach mostu u³o¿ona zosta³a nawierzchnia bitumiczna, trwa monta¿ barier energoch³onnych i balustrad ochronnych, dobiega koñca równie¿ budowa chodników i ich wyposa¿enia oraz instalowane jest oœwietlenie.

Na pozosta³ych odcinkach POW prace zosta³y ukoñczone albo s¹ na ukoñczeniu. Przyk³ad mo¿e stanowiæ budowa dwóch k³adek rowerowych po stronie Wilanowa czy prace zabezpieczaj¹ce i wykoñczeniowe na wêŸle Patriotów. £¹czny koszt budowy obwodnicy Warszawy, w ci¹gu drogi S2, to ok. 4,6 mld z³, z czego prawie 1,7 mld z³ pochodzi z bud¿etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches