Poland

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 rozstają się

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

"Decyzj¹ Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska podziêkowa³ nam za wspó³pracê" - poinformowa³ Pawe³ Kukiz. G³ównym powodem by³a niezgodnoœæ pogl¹dów na cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej - jak powiedzia³ lider PSL - ró¿nice s¹ ju¿ zbyt daleko id¹ce.

Lider PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz oœwiadczy³, ¿e Stronnictwo nie mo¿e kontynuowaæ wspó³pracy ze œrodowiskiem Paw³a Kukiza. Tak jak sugerowa³ Motyka, przyczyn¹ s¹ rozbie¿noœci zwi¹zane z cz³onkostwem Polski w UE - piêciu pos³ów Kukiz'15 g³osowa³o za przyjêciem uchwa³y popieraj¹cej zawetowanie unijnego bud¿etu przez rz¹d Morawieckiego.

Kosiniak-Kamysz podziêkowa³ Kukiz'15 za wspó³pracê, ale, jak powiedzia³, ró¿nice s¹ ju¿ zbyt daleko id¹ce.

Pawe³ Kukiz tu¿ po podjêciu tej decyzji stwierdzi³, ¿e nie chcia³ odchodziæ z Koalicji Polskiej ani "nigdzie siê z niej nie wybiera³", ale takie jest postanowienie Rady Naczelnej PSL.

- Nie ukrywam, ¿e jest mi przykro - stwierdzi³. Pytany o uzasadnienie tej decyzji ze strony PSL powiedzia³, ¿e zdaniem Rady Naczelnej Kukiz'15 "zbyt czêsto rozmija siê ze Stronnictwem".

Football news:

The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator