Poland

Polskie sklepy z odzieżą i butami sięgnęły dna

Handel

sklep z odzie¿¹

Adobe Stock

Bran¿a ma za sob¹ najgorszy rok w historii ze spadkiem sprzeda¿y o ponad 22 proc. W tym roku spodziewane jest ju¿ odbicie, a do Polski wchodz¹ nowe marki.

W pandemicznym 2020 r. Polacy wydali na odzie¿ i obuwie ponad 21 mld z³, czyli ponad 6 mld z³ mniej ni¿ rok wczeœniej. Nawet przestawienie siê na sprzeda¿ internetow¹ nie pomog³o w zwalczaniu skutków a¿ trzech lockdownów. Ten rok zaczyna siê od zamkniêtej wiêkszoœci sklepów w centrach handlowych, ale powinien przynieœæ lepsze wyniki.

Jak prognozuje specjalnie dla „Rzeczpospolitej" firma badawcza Euromonitor International, ten rok ma przynieœæ wzrost rynku do 23,5 mld z³, co oznacza o 11,7 proc. lepszy wynik ni¿ w fatalnym 2020. Niemniej do poziomu z 2019 r. nadal daleko i odrabianie strat potrwa.

Nowe marki na rynku

– Patrz¹c na statystyki, widaæ, ¿e czas kryzysowy bez strat przesz³y sieci spo¿ywcze, a na przeciwleg³ym biegunie s¹ te oferuj¹ce odzie¿. Nowa rzeczywistoœæ wp³ynê³a na zwyczaje zakupowe konsumentów – mówi Mariusz WoŸniakowski z Katedry Marketingu, Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódzkiego. – Klienci chêtniej korzystaj¹ ze sklepów zlokalizowanych bli¿ej domów, rzadziej odwiedzaj¹ obiekty handlowe. Zyska³y na popularnoœci zakupy przez internet, nawet w grupie konsumentów niekorzystaj¹cej z tej formy handlu – dodaje.

Choæ na razie wyniki s¹ fatalne – styczeñ oznacza spadki ruchu w centrach o 60 proc. – to pojawiaj¹ siê tak¿e nowe marki, które wchodz¹ na nasz rynek. Pierwszym tegorocznym debiutem jest francuska marka JOTT.

– To pochodz¹cy z Marsylii producent kurtek, odzie¿y i akcesoriów dla ca³ej rodziny. Wiod¹cym produktem marki s¹ wysokiej jakoœci puchowe, kolorowe kurtki – mówi Agata Krysiak, za³o¿ycielka Ammalfi Fashion, które reprezentuje na polskim rynku marki, takie jak DKNY, Ralph Lauren, Melissa Odabash czy The Kooples. Teraz równie¿ reprezentuje markê JOTT.

– Polacy lubi¹ stylowe, ale i praktyczne rozwi¹zania, dlatego marka widzi potencja³ w naszym rynku. 70–80 proc. dystrybucji w Polsce JOTT chce realizowaæ przez sklepy monobrandowe. Aktualnie poszukujemy franczyzobiorców i lokalizacji – dodaje.

– Okres kryzysu jest idealnym momentem do wejœcia na nowy rynek czy poprawê obecnej pozycji. Kryzys ma to do siebie, ¿e poza tym, i¿ doprowadza do bankructw i os³abienia firm, to powoduje, ¿e dla tych silniejszych, lepiej zarz¹dzanych i posiadaj¹cych zapasy finansowe robi siê wiêcej miejsca do rozwoju – mówi Sebastian Sadowski-Romanov, prezes ITRO Export Solutions. – Polska nale¿y do UE, wiêc jest dobrym miejscem do inwestycji i tworzenia przyczó³ka do dalszej ekspansji. 38 mln konsumentów powoduje, ¿e to te¿ atrakcyjny rynek – dodaje.

Czas na ekspansjê

Firmy te¿ nie planuj¹ drastycznych ciêæ, choæ spadki sprzeda¿y w tej skali wskazywa³yby na takie decyzje. Grupa VRG znana z marek m.in. Vistula, Wólczanka i W.Kruk podaje, ¿e powierzchnia handlowa jej sklepów na koniec 2020 wynios³a 53 tys. mkw. czyli 2,4 proc. mniej w ujêciu rocznym. Grupa zamknê³a 27 salonów odzie¿owych, ale otworzy³a cztery nowe jubilerskie. W 2021 roku netto zgodnie z za³o¿eniami zarz¹du ubêdzie 13 salonów w segmencie fashion i przybêdzie szeœæ salonów W.Kruk.

– Jesteœmy gotowi do uruchamiania nowych sklepów we franczyzie i pojedyncze punkty bêd¹ siê otwieraæ. Nie planujemy jednak w tym roku otwierania sklepów w³asnych w galeriach handlowych – mówi Tomasz Przyby³a, wiceprezes zarz¹du CDRL, w³aœciciela marki Coccodrillo. – W tym roku stawiamy na rozwój omnichannel i e-commerce. Zak³adamy, ¿e dynamika rozwoju e-commerce w tym roku nie bêdzie ju¿ tak wysoka. Przewidujemy przyrost sprzeda¿y o przynajmniej 30 proc. r./r. – dodaje.

O ograniczaniu inwestycji nie mówi tak¿e LPP, w³aœciciel marek Reserved, Cropp czy House. Firma informowa³a, i¿ bêdzie nadal rozwija³a sieci sprzeda¿y, szczególnie m³odszych marek na wschodnich rynkach, gdzie widzi potencja³ rozwojowy dla sklepów tradycyjnych. Wraca równie¿ do planów wejœcia na nowy rynek i otwarcia w 2021 salonów w Macedonii Pó³nocnej.

Priorytetem dla marek jest teraz rozwój kana³ów online, w 2020 r. wiele z nich podwoi³o obroty w tym kanale. Niemniej równie¿ sprzedawcy wywodz¹cy siê z online nie rezygnuj¹ z centrów handlowych.

– Prowadzimy 25 sklepów stacjonarnych eobuwie.pl oraz jeden salon Modivo. Wszystkie znajduj¹ siê w Polsce. Decyzje dotycz¹ce dalszego rozwoju sklepów stacjonarnych bêdziemy podejmowaæ wraz ze zniesieniem obostrzeñ – mówi Marcin Grzymkowski, prezes eObuwie. – Chcemy oceniæ, jak zmieniaj¹ siê preferencje i zachowania konsumentów. Jak ³atwo zauwa¿yæ, pandemia koronawirusa nasili³a digitalizacjê. Dopiero po obserwacji rynku bêdziemy podejmowaæ dalsze decyzje – dodaje. Ponad 95 proc. przychodów pochodzi z kana³u online, a sprzeda¿ w ca³ym 2020 r. wzros³a 52 proc., do 2,2 mld z³.

Modivo to platforma do sprzeda¿y odzie¿owych marek premium online. Ma jednak jeden salon stacjonarny, otwarty w 2020 r. – Innowacyjna formu³a sklepu spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem klientów i jesteœmy przekonani, ¿e jest to sklep przysz³oœci, przed podjêciem decyzji biznesowych bêdziemy tak¿e œledziæ rozwój sytuacji w retailu – dodaje.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7