Poland

Polskie sklepy ruszają na wojnę z Chińczykami

Handel

Zakupi z Chin

Adobe Stock

Firmy chc¹ uœwiadamiaæ klientów, ile ryzykuj¹, kupuj¹c w Azji towary bez badañ, oraz ile na tym traci polski bud¿et. To co najmniej 2 mld z³ rocznie, a liczba przesy³ek z Chin nadal roœnie.

Do Polski od kilku lat p³ynie coraz szersza rzeka produktów – od tañszych za kilka z³otych po znacznie powa¿niejsze kwoty. Dok³adna skala jest nieznana, a wiêkszoœæ przesy³ek trafia na rynek bez jakichkolwiek ce³ czy podatków jak VAT. – W latach 2017–2019 (do koñca I pó³rocza) ³¹czna kwota zadeklarowanych nale¿noœci od przesy³ek spoza UE wartych do 150 euro wynios³a 63,4 mln z³. Nie dysponujemy informacjami, jaka czêœæ tej kwoty dotyczy przesy³ek z Azji – podaje biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Dlatego Izba Gospodarki Elektronicznej rusza z akcj¹ uœwiadamiaj¹c¹ konsumentom, ¿e traci na tym bud¿et, ale równie¿ oni ryzykuj¹, kupuj¹c nietestowane produkty.

Czytaj tak¿e: Polski biznes chce wprowadzenia c³a na paczki z Chin

Bud¿et sporo traci

Z Chin do Polski trafia ju¿ ponad 10 mln przesy³ek, a wed³ug raportu Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego tylko od 35 proc. zakupów w Azji pobierany jest podatek VAT, przez co UE traci rocznie do 3,8 mld euro. W Polsce w niemal ca³ym 2019 r. z tytu³u ce³ od przesy³ek z Chin trafi³o poni¿ej 1 mln z³.

– Widaæ du¿y wzrost iloœci przesy³ek z krajów spoza UE, które wymagaj¹ poddania ich formalnoœciom celnym. Szacunkowo mo¿emy podaæ, ¿e wzrost liczby przesy³ek azjatyckich to 30 proc. rok do roku – podaje Ministerstwo Finansów. – Do odprawy s¹ zg³aszane g³ównie ma³e przesy³ki listowe, tj. zawieraj¹ce towary o wadze do 2 kg. Przesy³ki listowe o niskiej wartoœci stanowi¹ oko³o 80 proc. ³adunków przedstawianych organom celnym do odprawy przez Pocztê Polsk¹ – dodaje.

– Polska jest du¿ym i atrakcyjnym rynkiem dla platform i sprzedawców e-commerce. Polacy masowo polubili zakupy online. Pole gry dla sprzedawców i konsumentów jest jednak nierówne – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Nie ma równych zasad konkurowania miêdzy polskim a chiñskim e-commerce. Chiñskie przedsiêbiorstwa maj¹ do dyspozycji szereg instrumentów rodzimego wsparcia publicznego oraz wykorzystuj¹ luki w polskim systemie danin publicznych w sposób daleko niekonkurencyjny – dodaje. Zdaniem organizacji polski bud¿et na takich praktykach traci rocznie ponad 2 mld z³.

– Zakupy na chiñskich portalach s¹ transakcjami o podwy¿szonym ryzyku. Kupuj¹cy musi liczyæ siê z tym, ¿e w cenie towarów sprowadzanych z Azji trzeba bêdzie uwzglêdniæ dodatkowe op³aty i podatki. I nie jest to najgorszy scenariusz. W przypadku uznania towaru za podrobiony dojdzie do zniszczenia go przez organy celne na koszt kupuj¹cego – mówi Izabella Tymiñska, ekspert celny. – W celu obejœcia przepisów portale azjatyckie czêsto wysy³aj¹ paczki jako listy od przyjació³ lub rodziny albo oznaczaj¹ przesy³ki jako prezenty. Prezenty do wartoœci 45 euro s¹ zwolnione od op³at celno-podatkowych (od osoby fizycznej do osoby fizycznej), dlatego czêsto równie¿ firmy wysy³kowe zani¿aj¹ wartoœæ przesy³ek w celu unikniêcia opodatkowania na granicy. AliExpress jest ju¿ drugim co do wielkoœci sprzedawc¹ internetowym w Polsce, a nasz kraj dla jego w³aœciciela, czyli grupy Alibaba, jest wœród kluczowych rynków globalnie.

Ryzyko czy promocje

Z badania firmy Inquiry wynika, ¿e na AliExpress choæ raz kupi³o coœ 38 proc. internautów robi¹cych zakupy online. Jak wynika z raportu RetailX i Similar Web pod wzglêdem udzia³u w ruchu chiñska platforma ma 4,7 proc., co daje jej trzeci¹ pozycjê, wy¿ej jest tylko Allegro i Ceneo, a w tyle potentaci w rodzaju Zalando czy Empik.

Dlatego trudno siê dziwiæ g³osom, ¿e to nieuczciwa konkurencja. Z drugiej strony nie brakuje te¿ sygna³ów od konsumentów, którzy kupuj¹ tam produkty, które i tak s¹ oferowane w Polsce, ale ju¿ z wysokimi mar¿ami poœredników i dystrybutorów. Dlatego na AliExpress miesiêcznie za okazjami poluje po kilka milionów Polaków, zale¿nie od miesi¹ca od 3–4 po nawet ponad 6 mln. Firma nie odpowiedzia³a na pytania, jak podejdzie do akcji konkurentów.

– Niestety, wielu polskich konsumentów nie weryfikuje kupowanych produktów z listami RAPEX, co widaæ po licznikach sprzeda¿y na Polskich marketplacach produktów, które znajduj¹ siê na listach jako niespe³niaj¹ce norm i wymogów – mówi Tomasz Ko³ton, wspó³w³aœciciel Pol-Po¿. – Du¿a czêœæ polskich konsumentów kieruje siê podczas zakupów kryterium niskiej ceny, bêd¹c pewna, ¿e jeœli produkt jest sprzedawany na terytorium Polski, to zosta³ on wprowadzony do obrotu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami – dodaje.

– Na dobrze znanym chiñskim portalu za grosze mo¿na nabyæ produkty znanych i œwiatowych marek, na których bezprawnie umieszczony jest logotyp producenta, w cenie, która jest znikomym procentem wartoœci oryginalnego produktu – mówi Daniel Zalewski, prezes Visciola Fashion.

Koniec z prezentami z Chin

Unijne prawo zwalnia z c³a przesy³ki spoza UE o wartoœci do 150 euro, ale zmieni siê to 1 lipca 2021 r. Wejdzie wtedy w ¿ycie unijny pakiet VAT e-commerce w zakresie sprzeda¿y na odleg³oœæ. Celem jest g³ównie uszczelnienie poboru VAT od przesy³ek ma³ej wartoœci. Nowe przepisy znios¹ obecne zwolnienie od podatku dla importu przesy³ek spoza UE o wartoœci do 22 euro. W przypadku przesy³ek o wartoœci do 150 euro bêdzie mia³o zastosowanie zwolnienie z nale¿noœci celnych, natomiast wymagany bêdzie podatek VAT. W przypadku towarów wysy³anych osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne bez ¿adnego rodzaju op³at o wartoœci rzeczywistej do 45 euro na przesy³kê bêdzie nadal mia³o zastosowanie zwolnienie z nale¿noœci celnych i podatkowych.

Patrycja Sass-Staniszewska prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Azjatyccy przedsiêbiorcy e-commerce nie p³ac¹ c³a i podatków, a ich produkty nie spe³niaj¹ certyfikatów wymaganych przez Uniê Europejsk¹. Nie oczekujemy lepszego traktowania polskich przedsiêbiorców, ale równych praw i takiego samego startu. Bardzo wa¿ne s¹ dzia³ania legislacyjne s³u¿¹ce niwelowaniu barier prawnych, a nadal jest ich wiele. Do kluczowych aktualnie zalicza siê walka o równe traktowanie prawne pomiêdzy azjatyckimi a europejskimi, w tym polskimi, przedsiêbiorcami e-commerce. Dla Izby to nies³ychanie wa¿ne.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million