Poland

Polskie ceny nowej i najciekawszej wersji Mustanga Mach1

Specjalna wersja Mustanga trafi³a do polskich salonów Forda. Mach 1 to ostrzejsza, mocniejsza i bardziej agresywna wersja amerykañskiego coupe. Takiego modelu Mustanga na polskim rynku jeszcze nie by³o.

Mustang od samego pocz¹tku wprowadzenie do oferty jest hitem sprzeda¿owym. Nikt z szefostwa Forda nie przypuszcza³, ¿e to coupe znajdzie w Polsce tylu chêtnych. Rok w rok sprzedaje siê nad Wis³¹ oko³o 500 egzemplarzy tego modelu. Jeszcze nigdy model z USA nie znalaz³ wœród klientów takiego uznania. Po modelu Bulitt pojawia siê w ofercie kolejna specjalna odmiana Mustanga – Mach 1. Model z legendarn¹ nazw¹ jest uplasowany pomiêdzy klasyczn¹ odmian¹ GT, a topowym Shelby GT, która nigdy oficjalnie nie by³a oferowana w Europie. Ford reklamuje wersjê Mach 1, jako najlepiej prowadz¹cego siê Mustanga, który kiedykolwiek zawita³ do Europie.

Ford Mustang Mach1.

Auto zosta³o zmodernizowane i otrzyma³o podzespo³y od odmiany GT350. Wœród nich mo¿na wymieniæ np. 6-biegow¹ przek³adniê manualn¹ Tremec 3160 z uk³adem rev-matching, ch³odnicê oleju czy kolektor dolotowy. Poza tym zmodernizowano aktywny uk³ad wydechowy (teraz ma koñcówki o œrednicy 4,5-cala), uk³ad kierowniczy, zawieszenie (m.in. inne sprê¿yny, charakterystykê zawieszenia MagneRide). Przeprojektowano zderzaki i poprawiono aerodynamikê (docisk wiêkszy o 22 proc. w stosunku do Mustanga GT).

Wprowadzono zmiany równie¿ w 5-litrowym silniku benzynowym. Ma on teraz o 10 KM wiêcej (460-koni mechanicznych oraz 420 Nm), czyli tyle samo co Mustang Bullitt. Ford jednak posk¹pi³ Europie, poniewa¿ wariant na rynek amerykañski dysponuje moc¹ 487 KM.

Mustang Mach 1 jest dostêpny zarówno ze skrzyni¹ manualn¹ o 6-prze³o¿eniach, jak te¿ z 10-biegowym automatem. Kosztuj¹ one odpowiednio: od 281 410 z³ oraz od 291 410 z³. W standardowym wyposa¿eniu znajduj¹ siê m.in.: 19-calowe alufelgi, oœwietlenie LED, aktywny uk³ad wydechowy, system multimedialny SYNC 3 z nawigacj¹ satelitarn¹, kamerê cofania, podgrzewan¹ kierowcê i fotele czy dwustrefow¹ klimatyzacjê. Auto mo¿na doposa¿yæ w ciekawe dodatki. Wœród nich np. pakiet Handling Package zawieraj¹cy du¿y tylny spojler czy zmieniony splitter z przodu. Ford zaoferowa³ równie¿ mo¿liwoœæ obklejenia Mustanga dedykowanymi grafikami (na masce i progach bocznych), nawi¹zuj¹cymi do pierwszego Mach 1 z 1969 roku.

Ceny konkurencji
• Audi RS5 – 2.9 TFSI V6 450 KM (2021 RS5 quattro) – od 415 300 z³
• BMW M2 CS – 3.0 litra R6 450 KM – od 441 000 z³
• Jaguar F-Type – 5.0 S/C V8 450 KM (2021 R-Dynamic) – od 519 900 z³
• Lexus RC-F – 5.0 V8 464 KM (2021 RC F Carbon) – od 487 000 z³
• Maserati GranTurismo – 4.7-litra V8 460 KM (Sport) – od 659 635 z³
• Porsche 911 (992) – 3.0 litra 450 KM (2021 Carrera S) – od 672 000 z³

Ford wprowadzaj¹c Mustanga do europejskiej oferty da³ klientom najtañsze auto z silnikiem V8 na rynku. Teraz oferta wzbogacona o odmianê Mach 1 dodatkowo napêdzi sprzeda¿. Nowa wersja ju¿ na pierwszych zdjêciach wydaje siê byæ bardzo atrakcyjn¹ odmian¹ Mustanga.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years