Poland

Polskie „365 dni” najgorszym filmem roku?

YouTube

Najpierw rekordy ogl¹dalnoœci w Netfliksie, potem mia¿d¿¹ce recenzje i szanse na Z³ote Maliny,

Wyciek³a lista filmów, które s¹ w tym roku brane pod uwagê przy nominacjach do Z³otych Malin – antynagrody dla najgorszych poczynañ w kinie. „365 dni” Barbary Bia³ow¹s i mo¿e „walczyæ” a¿ w siedmiu z dziewiêciu kategorii.

Zwykle te „wyró¿nienia” przyznawane by³y tu¿ przed gal¹ Oscarow¹ twórcom amerykañskim. Czas pandemii zmieni³ w tym roku tê zasadê. Nieprzypadkowo. Nakrêcony na podstawie ksi¹¿ki Blanki Lipiñskiej film Barbary Bia³ow¹s i Tomasza Mandesa, zd¹¿y³ przyci¹gn¹æ w Polsce do kin 1,6 mln widzów, po czym jego dystrybucja zosta³a przerwana przez pandemiê. Jednak trafi³ szybko na platformê Netfliksa. Recenzje krytyków by³y mia¿d¿¹ce. Krytyk „Cosmopolitan” napisa³, ¿e to najgorszy film, jaki widzia³ w ¿yciu, recenzent „Guardiana” nazwa³ go wrêcz „obrzydliwym”, a w „Guardianie” mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e ten erotyk pe³en przemocy zas³uguje co najwy¿ej na wydanie na DVD w podrzêdnym wydawnictwie. Jednak na przekór tym opiniom, na Netfliksie „365 dni” sta³o siê w ci¹gu zaledwie kilku dni najbardziej ogl¹danym przebojem w Ameryce, Australii, wielu krajach europejskich i kilku azjatyckich.

Teraz zaœ film Bia³ow¹s i Mandesa ma szansê na nominacje do Z³otych Malin w kategoriach najgorszy film, re¿yser, scenariusz aktor, aktorka, para, wreszcie najgorszy remake, jako ¿e uznano go za rip-off po „50 twarzach Graya”. Ale te¿ trzeba przyznaæ, ¿e konkurencja jest, jak zawsze, przednia. Wœród kandydatów do nominacji w ró¿nych kategoriach s¹ m.in. re¿yserzy Ron Howard czy Stephen Gaghan, jak i ca³a plejada znakomitoœci aktorskich z Robertem DeNiro, Johnem Turturro, Melem Gibsonem, Diane Keaton, Hilary Swank czy Glenn Close na czele.

Listy nominowanych maj¹ zostaæ og³oszone w po³owie marca, a rozdanie Z³otych Malin odbêdzie siê 24 kwietnia czyli tradycyjnie tu¿ przed Oscarami.

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented