Poland

Polski rynek pracy mniej dotknięty kryzysem niż reszta świata

Rynek pracy

AdobeStock

W Unii Europejskiej jedynie trzy kraje zanotowa³y w 2020 r. mniejsze spadki liczby przepracowanych godzin pracy ni¿ Polska - wynika z raportu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.

O ile w zesz³ym roku utracono na œwiecie wskutek pandemii 8,8 proc. godzin pracy, czyli równowartoœæ 255 mln pe³nowymiarowych miejsc pracy, to w Polsce tylko 3,5 proc. MOP zwraca uwagê, ¿e w skali œwiata skutki kryzysu pandemii na rynku pracy s¹ du¿o bardziej dotkliwe ni¿ w przypadku kryzysu finansowego z 2009 r.

Liczba godzin pracy utraconych w zesz³ym roku jest oko³o czterokrotnie wiêksza ni¿ wówczas. Du¿a czêœæ tej straty wynika³a ze skróconego w wielu firmach czasu pracy. Ubieg³oroczny spadek liczby godzin pracy i dochodów z pracy to g³ównie efekt globalnego lockdownu w II kwartale 2020 r., gdy liczba godzin pracy zmniejszy³a siê w skali roku o 18,2 proc. czyli równowartoœæ 525 mln pe³nych etatów. Kolejne kwarta³y przynios³y ju¿ poprawê- najlepszy by³ IV kw., gdy spadek wyniós³ 4,6 proc.

Prze³o¿y³o siê to na ³¹czne dochody z pracy, które zmniejszy³y w zesz³ym roku na œwiecie o ok. 8,3 proc, w porównaniu z 2019 r., czyli o 3,7 biliona dolarów (4,4 proc. œwiatowego PKB), przy czym najmocniej ucierpia³y obie Ameryki. W prognozach na 2021 r. MOP zak³ada, ¿e równie¿ w tym roku, choæ ju¿ w znacznie mniejszym tempie, pracy bêdzie ubywaæ. £¹czna liczba przepracowanych godzin pracy ma siê zmniejszyæ o ok. 3 proc., przy czym pesymistyczny scenariusz zak³ada 4,6 proc. spadek, a optymistyczny mówi o 1,6 proc. spadku w skali roku. Prognoza dla Europy mówi o 5,9 proc. spadku.

Jak zwraca uwagê Polski Instytut Ekonomiczny, o ile równie¿ w skali ca³ej Unii spadek liczby godzin pracy by³ dotkliwy (8,3-8,7 proc.), to w Polsce wyniós³ tylko 3,5 proc, co da³o naszemu krajowi 23 miejsce na 189 krajów- przed Kore¹ Po³udniow¹, Chinami czy USA.

Jak zaznacza Andrzej Kubisiak, zastêpca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, w Europie najwiêksze uderzenie w rynki pracy odczu³y kraje po³udnia oraz Wielka Brytania i Irlandia, gdzie spadki by³y dwucyfrowe.

- Taki podzia³ kontynentu jest zwi¹zany zarówno ze skal¹ uderzenia epidemicznego, struktury gospodarki, du¿ego udzia³u turystyki w PKB, a tak¿e przyjêtych dzia³añ pomocowych. Jak podkreœlaj¹ analitycy MOP, uruchomienie pakietów pomocowych w du¿ej mierze chroni³o miejsca pracy i ogranicza³o wzrost ubóstwa – przypomina Andrzej Kubisiak. Zwraca te¿ uwagê, ¿e kryzys pandemii w wiêkszym stopniu odbi³ siê na wzroœcie dezaktywizacji zawodowej ni¿ na bezrobociu. Wed³ug MOP, w 2020 roku skala biernoœci zawodowej zwiêkszy³a siê o 81 milionów w przeliczeniu na pe³ne etaty, podczas gdy bezrobocie o 33 mln. W rezultacie globalny wspó³czynnik biernoœci zawodowej wzrós³ o 2,2 punktu proc., podczas gdy stopa bezrobocia o 1,1 punktu proc.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive