Poland

Polski konkurs dla twórców SI: nabór do 26 lutego!

Adobestock

Startuje zupe³nie nowy konkurs Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, maj¹cy na celu rozwój polskiego potencja³u w obszarze sztucznej inteligencji.

INFOSTRATEG pozwoli pozyskaæ finansowanie firmom i zespo³om naukowym m.in. z bran¿y medycznej, informatycznej, mediowej. W pierwszej edycji a¿ 60 mln z³otych czeka na autorów projektów dotycz¹cych rozpoznawania obrazów medycznych dróg oddechowych (w szczególnoœci w zwi¹zku ze skutkami COVID-19), raka piersi i raka prostaty. A tak¿e – weryfikowania Ÿróde³ informacji w sieci i detekcji fake newsów.

G³ównym celem pierwszego konkursu w ramach nowego programu strategicznego INFOSTRATEG, w którym nabór trwa od 4 stycznia do 26 lutego br., bêdzie opracowanie uniwersalnych narzêdzi do analizy i opisu ró¿nego typu obrazów medycznych. Drugim, oprócz nowoczesnego obrazowania medycznego, obszarem konkursowym jest walka z dezinformacj¹. INFOSTRATEG ma zachêciæ przedsiêbiorców i naukowców do kreowana narzêdzi wykrywaj¹cych fa³szywe informacje w sieci i pozwalaj¹cych na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ narzêdzia, które bêd¹ w stanie œledziæ popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji, by pomóc ograniczyæ próby manipulacji opini¹ publiczn¹.

W obu obszarach NCBR planuje wsparcie rozwoju polskiego potencja³u SI poprzez opracowanie rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych sztuczn¹ inteligencjê. – Sztuczna inteligencja mo¿e w niedalekiej przysz³oœci staæ siê jednym z g³ównych wehiku³ów rozwojowych naszego kraju. Kierujemy wiêc znaczne œrodki, by wesprzeæ rodzime przedsiêbiorstwa i naukowców w dalszym rozwoju technologii. Co wiêcej, dziêki realizacji innowacyjnych projektów, d¹¿ymy do rozwi¹zania pal¹cych problemów, z którymi mierzy siê nasze spo³eczeñstwo – t³umaczy Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.

Proste zasady

W konkursie mog¹ startowaæ przedsiêbiorcy, jednostki naukowe oraz konsorcja tych podmiotów – obecnie czeka na nich w sumie 60 milionów z³otych. W projektach z zakresu obrazowania medycznego maksymalna wysokoœæ dofinansowania to 10 mln z³, a minimalna – 3,5 mln z³. Na projekty dotycz¹ce walki z dezinformacj¹ przewidziano od 8 mln z³ do 1,7 mln z³. Wsparcie mo¿e uzyskaæ projekt, w którym uwzglêdniono realizacjê prac rozwojowych. Badania przemys³owe i prace przedwdro¿eniowe nie s¹ obligatoryjne. Zg³oszenie do konkursu i wype³nienie konkursowego wniosku mo¿e odbyæ siê wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹.

840 mln z³ w wieloletniej perspektywie

Podmioty, które nie zd¹¿¹ przygotowaæ dokumentacji konkursowej do koñca lutego maj¹ szansê aplikowaæ w kolejnych konkursach. INFOSTRATEG ma rangê Programu strategicznego, który NCBR planuje realizowaæ a¿ do 2029 roku. Jego g³ównym celem jest rozwijanie polskiego potencja³u sztucznej inteligencji, tak w zakresie wspierania wyspecjalizowanych zespo³ów badawczych, jak i konkretnych rozwi¹zañ technologicznych niezbêdnych w gospodarce cyfrowej. Ca³kowity bud¿et Programu to 840 mln z³, z czego 360 mln z³ bêdzie przeznaczone na projekty zamawiane.

W ca³ej konkursowej perspektywie NCBR przewiduje dwa typu konkursów. Pierwszy dotyczy projektów tematycznych zgodnych z za³o¿eniami Programu INFOSTRATEG. Og³aszane bêd¹ tak¿e konkursy na projekty zamawiane, w których tematy bêd¹ wczeœniej zg³aszane przez podmioty administracji publicznej. Za³o¿eniem Programu INFOSTRATEG jest, ¿e projekty z obu typów konkursów mo¿na dzieliæ na fazy oraz, ¿e mo¿na wspieraæ kilka podobnych projektów, by opracowaæ alternatywne rozwi¹zania danego problemu.

Tematy, które mog¹ byæ podejmowane w kolejnych konkursach to np. inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; inteligentny dyspozytor korespondencji czy asystent obywatela w instytucjach u¿ytecznoœci publicznej.

Wiêcej informacji oraz Regulamin konkursu dostêpne s¹ na stronie NCBR.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7