Poland

Polski horror zwrócił się w 12 godzin. Dzięki Halloween

W okresie pandemii sprzeda¿ gogli VR bije rekordy, a – wed³ug analityków – trend ten bêdzie przyspiesza³. Na fali korzysta Bloober Team – studio, które wypuœci³o w³aœnie najnowsz¹ grê dedykowan¹ urz¹dzeniom wirtualnej rzeczywistoœci.

Krakowska spó³ka wypuœci³a w³aœnie do sprzeda¿y swój najnowszy tytu³ – „Blair Witch VR”. Gra ju¿ po nieca³ych 12 godzinach przynios³a ca³kowity zwrot poniesionych nak³adów produkcyjnych i marketingowych dla wersji VR. A trzeba zaznaczyæ, ¿e game developer osi¹gn¹³ ten wynik dystrybuuj¹c grê na razie wy³¹cznie na gogle Oculus. Jednak sprzêt od Facebooka (model Quest 2) jest tak popularny, ¿e firma nie nad¹¿a z produkcj¹. Premiera „Blair Witch” w wersji na pozosta³e urz¹dzenia VR jeszcze przed krakowsk¹ firm¹.

– Premiera „Blair Witch VR” okaza³a siê niebywa³ym sukcesem. Okres Halloween zawsze stanowi idealny moment dla immersyjnych dreszczowców i nie inaczej by³o w przypadku czwartkowego debiutu – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Spó³ka opracowa³a tê produkcjê we wspó³pracy z Oculusem, dziêki czemu w trakcie debiutu i w nadchodz¹cych tygodniach gra bêdzie obecna zarówno w sklepie, jak i w wielu kana³ach spo³ecznoœciowych. – VR bêdzie w nadchodz¹cym czasie jednym z g³ównych nurtów elektronicznej rozrywki. Zdecydowanie nie jest to nasze ostatnie s³owo w tym temacie – dodaje prezes Bloober Team.

Ten niezale¿ny producent gier specjalizuje siê w gatunku horror, wœród najpopularniejszych jego tytu³ów mo¿na wymieniæ „Layers of Fear” czy „Observer”. Najnowsza gra powsta³a na bazie kultowego ju¿ filmu „Blair Witch Project”.

Football news:

Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona