Poland

Polska wezwana przed TSUE ws. obszarów Natura 2000

Fotorzepa, Radek Pasterski

Decyzjê o wezwaniu Polski przed TSUE Komisja Europejska podjê³a z powodu niezapewnienia odpowiednich zabezpieczeñ w celu ochrony siedlisk leœnych oraz gatunków roœlin i zwierz¹t, zgodnych z wymogami dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Dyrektywy te dotycz¹ obszarów, które w³¹czono do Natury 2000 - ogólnoeuropejskiej sieci chronionych obszarów, z powodu wystêpowania  na nich wa¿nych dla UE gatunków i formacji roœlinnych i siedlisk zwierz¹t.

Sieæ Natura 2000 podlega szczegó³owym przepisom, wedle których dzia³ania zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, w tym np. pozyskiwanie drewna na takim terenie, przed wydaniem na nie zgody musz¹ byæ poddane ocenie pod k¹tem ich wp³ywu na obszar Natura 2000.

Komisja Europejska zarzuca Polsce, ¿e co prawda  przeprowadzane s¹ oceny planów urz¹dzenia lasu, ale polskie prawo nie zapewnia  dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci w odniesieniu do tych planów. A poniewa¿ mog¹ one mieæ istotny wp³yw na obszary Natura 2000, spo³eczeñstwo nie ma zagwarantowanej  skutecznej ochrony s¹dowej.

Ponadto Polska w 2016 roku wy³¹czy³a gospodarkê leœn¹ z przestrzegania obowi¹zku œcis³ej ochrony gatunków, co nakazuj¹ dyrektywy ptasia i siedliskowa, na co system ochrony nie zezwala.

Wezwanie do poprawienia przepisów Polska otrzyma³a jeszcze w lipcu 2018, a dok³adnie po roku - uzasadnion¹ opiniê.

 Polska zgodzi³a siê "rozwa¿yæ zmianê swojego prawodawstwa", ale do tej pory ¿adne zmiany nie nast¹pi³y.

Football news:

Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford