Poland

Polska - Węgry. Ostrzeżenie od Patryka Rombla

Patryk Rombel

Patryk Rombel

AFP

- Hiszpanów i Wêgrów dzieli mniej ni¿ wielu myœli. Czeka nas wymagaj¹cy sprawdzian, poprzeczka zawiœnie naprawdê wysoko - mówi przed sobotnim meczem z Wêgrami (godz. 18:00) selekcjoner reprezentacji Polski Patryk Rombel.

Podczas pierwszej przerwy w meczu z Urugwajem powiedzia³ pan: "Róbmy swoje, tylko siê na tym skoncentrujmy!”. To has³o, które powinno przyœwiecaæ Polakom ju¿ do koñca turnieju?

Wiadomo, ¿e to ³atwo siê mówi. Chcieliœmy okazaæ rywalowi szacunek i myœlê, ¿e na pocz¹tku spotkania by³o go za du¿o. Mieliœmy k³opoty z koncentracj¹, która jest w takich meczach kluczem do sukcesu. Wydawa³o mi siê, ¿e dobrze weszliœmy w mecz i wszystko potoczy siê po naszej myœli, ale pierwsza po³owa by³a bardzo nerwowa. Najwa¿niejsze, ¿e mamy zwyciêstwo oraz kolejne punkty.

Czego ucz¹ takie mecze?

Odpowiedniego podejœcia oraz umiejêtnoœci utrzymania poziomu gry. W spotkaniach z ni¿ej notowanymi rywalami musimy od siebie wymagaæ.

Trener podczas turnieju musi byæ szachist¹ i odpowiednio zarz¹dzaæ zdrowiem zawodników?

Na pewno tak. Da³em odpocz¹æ Przemkowi Krajewskiemu oraz Maækowi Gêbali, którzy grali dotychczas najwiêcej. Ten drugi wystêpuje w centrum bloku i biega z obrony do ataku, wiêc du¿o na siebie przyj¹³. Jeœli masz w sk³adzie dwudziestu zawodników, to trzeba z nich korzystaæ, jeœli tylko pojawia siê taka mo¿liwoœæ. Wszyscy s¹ wa¿ni: nawet ci, którzy spêdzaj¹ na parkiecie tylko chwilê albo nawet nie wybiegaj¹ na boisko, ale pomagaj¹ w dobrym przygotowaniu do meczu.

Co wiemy o Wêgrach, z którymi zagramy w sobotê?

S¹ w naszej grupie najsilniejsi obok Hiszpanów. Oba te zespo³y dzieli mniej ni¿ wielu uwa¿a. Zrobili w ostatnich latach olbrzymi krok do przodu, ich sk³ad to optymalna mieszanka m³odoœci i doœwiadczenia. Przed nami wymagaj¹cy sprawdzian, bo maj¹ mocn¹ obronê. Poprzeczka zawiœnie naprawdê wysoko.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7