Poland

Polska - Węgry. Koniec marzeń o ćwierćfinale

Polacy przegrali z Wêgrami i nie awansuj¹ do æwieræfina³u mistrzostw œwiata. Bia³o-Czerwoni w Egipcie i tak spisali siê lepiej ni¿ ktokolwiek oczekiwa³.

Przed przerw¹ zagraliœmy s³abo. Pope³nialiœmy dziesiêæ b³êdów technicznych, a rywale zdobywali ³atwe bramki z kontry - w pierwszej po³owie skutecznie wyprowadzili szeœæ. Du¿y wp³yw na grê naszej dru¿yny mia³ uraz Micha³a Olejniczaka. 19-letni œrodkowy opuœci³ parkiet po kilku minutach i wróci³ na boisko tu¿ przed przerw¹. W tym czasie z 4:5 na tablicy wyników zrobi³o siê 8:15.

Ofensywa niemoc Bia³o-Czerwonych w pewnym momencie rozci¹gnê³a siê do dziewiêciu minut. W³aœnie ten okres pozwoli³ rywalom na objêcie siedmiobramkowego prowadzenia. Wêgrzy nie grali wielkiego meczu: wystarczy³a twarda obrona i kilka b³yskotliwych akcji Mate Lekaia, bo ju¿ z obrotowym Bence Banhidim Polacy radzili sobie bardzo dobrze.

Podopieczni Patryka Rombla we wszystkich meczach tegorocznego mundialu lepiej prezentowali siê po przerwie. Teraz impuls dru¿ynie da³a dopiero zmiana w bramce, kiedy Mateusz Kornecki zmieni³ Adama Morawskiego. Przemys³aw Krajewski zacz¹³ kryæ indywidualnie Lekaia, a Rombel w ataku poleci³ podopiecznym granie bez bramkarza, siedmiu na szeœciu.

Spotkanie siê wyrówna³o. Polacy grali bramka za bramkê, ale strat z pierwszej po³owy odrobiæ nie zdo³ali. Pora¿ka oznacza, ¿e nie mam ju¿ szans na pierwszy do 2015 roku awans do najlepszej „ósemki” mistrzostw œwiata. Bia³o-Czerwonym zosta³ jeszcze jeden mecz, z Niemcami. Stawk¹ poniedzia³kowego bêdzie trzecie miejsce w grupie i czo³owa „dwunastka” mundialu.

Najwiêcej bramek: dla Polaków - Siæko 5, T. Gêbala 4, Krajewski 4, Olejniczak 4; dla Wêgrów - Lekai 8, Mathe 6, Rosta 4

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7