Poland

Polska - Tunezja 30:28 na inaugurację mistrzostw świata

Arkadiusz Moryto da³ popis skutecznoœci, a Polacy w pierwszym meczu mistrzostw œwiata pokonali Tunezyjczyków 30:28. Na wygran¹ w wielkim turnieju czekaliœmy od czterech lat.

Bia³o-Czerwoni w 2017 roku, jeszcze pod wodz¹ Ta³anta Dujszebajewa, zwyciê¿ali tylko w rywalizacji o Puchar Prezydenta, czyli o siedemnaste miejsce. Dwa lata póŸniej nie przebrnêliœmy kwalifikacji. Teraz awans zdobyliœmy poza boiskiem, bo po storpedowanych przez koronawirusa eliminacjach dzia³acze wywalczyli reprezentacji „dzik¹ kartê”.

Pierwszy mecz turnieju mia³ byæ najwa¿niejszym, bo awans do kolejnej rundy mo¿e daæ nawet jedno zwyciêstwo, a Tunezyjczycy wygl¹dali teoretycznie na najs³abszego przeciwnika w grupie.

Polacy w pierwszej po³owie grali nierówno. Obrona - mia³a byæ naszym g³ównym atutem - zawodzi³a, a koledzy z pola nie mieli wsparcia od bramkarzy, bo Piotr Wyszomirski i Mateusz Kornecki odbili tylko jeden rzut. Dobrze, ¿e kiedy uda³a siê ju¿ akcja obronna, Bia³o-Czerwoni biegali do kontr, a œrodkowy Micha³ Olejniczak nie bra³ siê szybkich ataków w drugie tempo.

Zawodnicy Rombla mieli w pierwszej po³owie siedem strat, a kiedy rywale w ci¹gu kilkudziesiêciu sekund dwukrotnie rzucili do pustej bramki, na tablicy œwietlnej pojawi³ siê wynik 9:13.

Tunezyjczycy przed turniejem stracili przez koronawirusa najwiêksz¹ gwiazdê, Amine’a Bannoura. Rolê dzia³onowego wzi¹³ wiêc na swoje barki Mosbah Sanai, którego nasi obroñcy d³ugo nie umieli zatrzymaæ. Po drugiej stronie boiska b³yszcza³ Moryto. Skrzyd³owy £om¿y VIVE Kielce pêdzi³ do kontr, skutecznie wykonywa³ rzuty karne i dwukrotnie wybra³ siê na przebój, ¿eby trafiæ ze œrodka.

Polacy dojrzewali na parkiecie z minuty na minutê. Przerwa pozwoli³a uszczelniæ obronê, rozgrywaj¹cy coraz skuteczniej grali z pierwsz¹ lini¹, a co drug¹ bramkê zdobywali skrzyd³owi.

Zwyciêstwo rodzi³o siê w trudzie, ale by³o zas³u¿one. Bia³o-Czerwoni przed³u¿yli seriê wygranych do szeœciu z rzêdu, bo przed turniejem ogrywali Algierczyków, Rosjan i Turków - takiej passy nie mieliœmy od 2007 roku. Teraz na Polaków czekaj¹ Hiszpanie, którzy otworzyli mundial remisem z Brazylijczykami. Pocz¹tek niedzielnego meczu o 20:30.

Najwiêcej bramek: dla Tunezji - Sanai 9, Darmoul 6, Jaballah 5; dla Polaków - Moryto 11, Krajewski 5, M. Gêbala 4

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe