Poland

Polska szkoła średnia

Lekkoatletyka

Patryk Dobek i Mateusz Borkowski

Patryk Dobek i Mateusz Borkowski pokonali na bie¿ni w Toruniu m.in. Adama Kszczota

Pawe³ Skraba

P³otkarz Patryk Dobek ogra³ asów biegu na 800 metrów i zdoby³ jedyne polskie z³oto mistrzostw Europy w Toruniu. Ten dystans to od lat nasza specjalnoœæ.

Plecy 27-latka ogl¹dali Jamie Webb, Amel Tuka, Pierre-Ambroise Boss i Adam Kszczot. To oznacza, ¿e w finale goni³ go poci¹g, którego pasa¿erowie zdobyli 17 medali wielkich imprez. Kszczot od 2011 roku wygrywa³ wszystkie mistrzostwa Europy, w których startowa³. Pokonaæ takich rywali? NieŸle jak na cz³owieka, który ma minimum olimpijskie w biegu na 400 metrów przez p³otki.

Wytrzyma³oœci nauczy³ go Krzysztof Sza³ach, a szybkoœci wychowawca dwukrotnej mistrzyni œwiata ¯anny Pintusewycz-Block Walentyn Bondarenko. Dziœ Dobek pracuje ze Zbigniewem Królem, który stawia³ piecz¹tki pod sukcesami Paw³a Czapiewskiego, Lidii Chojeckiej oraz Kszczota. – Czy trafi³ mi siê diament? To nie on mi siê trafi³, tylko ja jemu – ¿artuje doœwiadczony trener w rozmowie z „Rz".

Pokerowa twarz

Dobek chcia³ spróbowaæ biegania na 800 metrów, ale dopiero po igrzyskach w Tokio. – Te prze³o¿yli, wiêc uznaliœmy, ¿e nie ma sensu czekaæ. Trenujê ten dystans od czterech miesiêcy – wyjaœnia. – Nie spodziewa³em siê takiego wyniku, bo ju¿ w pó³fina³ach bieg³o mi siê ciê¿ko. Taktyka by³a prosta: unikaæ drugiego toru, nie nadrabiaæ metrów i wykorzystaæ pojawiaj¹ce siê szanse.

Polak plan realizowa³ precyzyjnie, a póŸniej spokojnie rozmawia³ z dziennikarzami. Nie wygl¹da³ na cz³owieka, który w³aœnie osi¹gn¹³ ¿yciowy sukces. – Czyta³em kiedyœ ksi¹¿kê radzieckiego sprintera Walerija Borzowa. Rywale nie mogli odczytaæ z jego oblicza ¿adnych emocji. Ja te¿ zawsze mam pokerow¹ twarz – mówi.

27-latek chowa emocje, choæ znad bia³ej maseczki patrz¹ g³êbokie, krowie oczy. Utonê³a w nich kiedyœ Anastazja, czyli córka trenera tyczkarzy Wiaczes³awa Kaliniczenki, a dziœ ¿ona mistrza Europy.

Dobek to typ rodzinny i religijny, regularnie udziela siê w parafialnym chórze. Mo¿liwe, ¿e spokoju i dyscypliny nauczy³o go wojsko (jest marynarzem), bo kiedyœ jego karierê znaczy³y kontrowersje.

Ma w ¿yciorysie bójkê z koleg¹ ze sztafety, publiczn¹ krytykê planu przygotowañ trenera Sza³acha oraz burzê w norweskich mediach. Tê ostatni¹ wywo³a³, kiedy pytany o œwietne wyniki p³otkarza Karstena Warholma chlapn¹³, ¿e jego rodacy czêsto choruj¹ na astmê. Dziœ najtrudniejsze p³otki ma ju¿ za sob¹.

Przygodê ze œrednimi dystansami tak naprawdê zacz¹³ tej zimy, poprzednio na 800 metrów startowa³ jako 15-latek. Najpierw by³ mityng w Metz, gdzie mia³ biec jako „zaj¹c" i zejœæ z bie¿ni po trzech czwartych dystansu. Wykona³ plan, a póŸniej dopytywa³ mened¿era: „Musia³em zejœæ po 600 metrach? Z³ama³bym jakieœ zasady? Szkoda, mog³em pobiec 1:45".

– Pracuje bardzo systematycznie i pilnuje wszystkiego, co dzieje siê obok treningów. Jest pod tym wzglêdem taki jak Kszczot, choæ jeœli chodzi o zdolnoœci motoryczne, to przypomina raczej Davida Rudishê albo Wilsona Kipketera. Ma papiery na œwietne bieganie oraz spore rezerwy, bo przed sezonem halowym nie zd¹¿yliœmy sprawdziæ, jak jego organizm zareaguje na hipoksjê – wyjaœnia Król.

Bezsenna noc

Szkoleniowiec podobno przedstawi³ siê kiedyœ Marcinowi Lewandowskiemu jako „najlepszy trener w Polsce" – tak biegacz pisze w swojej ksi¹¿ce – ale Król zapewnia dziœ, ¿e to bajka. Na pewno jest jednak jednym z najbardziej utytu³owanych, choæ lista specjalistów w polskiej szkole biegów œrednich jest d³uga.

Wicemistrz œwiata z Torunia Mateusz Borkowski to wychowanek Stanis³awa Jaszczaka. 23-latek ze Starachowic zdoby³ srebro po doskona³ym finiszu, choæ w nocy przespa³ tylko cztery godziny, bo Szwedzi chcieli udowodniæ, ¿e podczas pó³fina³u faulowa³ Andreasa Kramera. – G³owa bola³a mnie od emocji, ale póŸniej na bie¿ni dzia³a siê jakaœ magia - wyjaœnia „Rz".

Pieczê nad Lewandowskim, który w finale biegu na 1500 metrów przegra³ tylko z Jakobem Ingebrigtsenem, od pocz¹tku kariery sprawuje brat Tomasz. Br¹zowa medalistka z Torunia Angelika Cichocka przez lata by³a z nimi w grupie treningowej, a dziœ pracuje z mê¿em Tadeuszem Zblewskim i Piotrem Rostowskim. Podium to dla niej nagroda za d³ug¹ walkê z kontuzjami.

Karierê wicemistrzyni Europy Joanny JóŸwik po latach gehenny i problemów zdrowotnych odbudowa³ Jakub Ogonowski. – Mia³am momenty, w których ba³am siê, ¿e ju¿ nigdy nie wrócê do pe³ni sprawnoœci, ale siê nie podda³am – wyjaœnia biegaczka „Rz". – Fina³ by³ do wygrania, wiêc nie wziê³abym srebra w ciemno, ale ten medal to piêkne uwieñczenie mojego powrotu na bie¿niê. £ezka do tej pory krêci mi siê w oku, a za met¹ a¿ siê pop³aka³am.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR