Poland

Polska - Salwador w Kaliszu: przyjechał Kubot

Tenis

Fotorzepa, Piotr Nowak

Kacper ¯uk i lider zespo³u goœci Marcelo Arevalo wyjd¹ jako pierwsi na kort w Kalisz Arenie, w pi¹tek o godzinie 14.00. Ten pojedynek rozpocznie spotkanie Polska - Salwador w rywalizacji o Puchar Davisa w Grupie Œwiatowej II. Po nich zobaczymy Kamila Majchrzaka i Luisa Mirallesa. Najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz w spotkaniu tym nie zagra, uczestniczy w turnieju ATP w Rotterdamie.

Mecz otwarcia zapowiada siê bardzo ciekawie, bo ¯uk jest w tej chwili na fali wznosz¹cej. Praktycznie co tydzieñ poprawia najwy¿sze w karierze pozycje w rankingu ATP Tour. Obecnie jest ju¿ 232 na œwiecie. W tym sezonie zadebiutowa³ w turnieju rangi ATP Tour w Antalii, a tak¿e osi¹gn¹³ trzy æwieræfina³y w imprezach ATP Challenger Tour, w dwóch przypadkach przebija³ siê do g³ównych drabinek z eliminacji.

W drugim pi¹tkowym meczu Kamil Majchrzak zmierzy siê z Luisem Mirallesem, który nie jest notowany w rankingu ATP, trenuje w amerykañskim college’u.

- Wierzê, ¿e wygram ten mecz, choæ na pewno trudno jest siê przygotowaæ do niego, gdy nie zna siê zupe³nie rywala. W³aœciwie od lipcowego startu w turnieju LOTOS PZT Polish Tour w Kozerkach, mam problemy z nog¹, które czasem wracaj¹ z wiêksz¹ si³¹. Teraz trochê ¿a³ujê, ¿e nie podj¹³em decyzji, ¿eby coœ z tym zrobiæ pod koniec roku, ale tak naprawdê przez Covid trudno coœ sensownie zaplanowaæ. Byæ mo¿e podj¹³em z³¹ decyzjê, ale po Pucharze Davisa zrobiê krótk¹ przerwê i mam nadzieje, ¿e szybko wrócê do gry - powiedzia³ Majchrzak, 111. tenisista œwiata.

Sobotnia rywalizacja rozpocznie siê o godz. 11.00, meczem deblowym. W polskiej dru¿ynie do gry wyjd¹ Jan Zieliñski oraz £ukasz Kubot, który do Kalisza przyje¿d¿a prosto z Rotterdamu, gdzie gra³ i w halowym turnieju ATP. Ich rywalami bêd¹ Marcelo Arevalo oraz Lluis Miralles, czyli zawodnicy wystawieni do pi¹tkowych gier singlowych.

Przyjazd Kubota oznacza, ¿e zast¹pi on deblistê Szymona Walkowa w sk³adzie, w którym oprócz Majchrzaka, ¯uka i Zieliñskiego, znalaz³ siê równie¿ reprezentacyjny debiutant Wojciech Marek. Kubot to dwukrotny zwyciêzca turniejów Wielkiego Szlema - Australian Open 2014 (ze Szwedem Robertem Lindstedtem) i Wimbledonu 2017 (z Brazylijczykiem Marcelo Melo). To te¿ by³y lider deblowego rankingu ATP Tour. W grze podwójnej zdoby³ dotychczas 27 tytu³ów, a 21 razy przegrywa³ w fina³ach, w tym raz w wielkoszlemowym US Open (2018).

Po meczu deblowym, zostanie rozegrany pojedynek z udzia³em pierwszych rakiet, Majchrzaka i Arevalo. Jeœli to bêdzie konieczne, bo wynik bêdzie remisowy 2:2, wtedy o zwyciêstwo w meczu stocz¹ walkê ¯uk z Mirallesem. A gdyby losy spotkania przechyli³y siê wczeœniej, szansê na pierwszy wystêp w reprezentacji mo¿e otrzymaæ Wojciech Marek.

Plan gier meczu Polska Salwador (5-6 marca, Kalisz Arena), transmisje na sportowych antenach Polsatu:

pi¹tek: godz. 14.00


Kacper ¯uk – Marcelo Arevalo
nastêpnie
Kamil Majchrzak – Lluis Miralles

sobota: godz. 11.00
£ukasz Kubot, Jan Zieliñski – Marcelo Arevalo, Lluis Miralles
nastêpnie
Kamil Majchrzak – Marcelo Arevalo
nastêpnie
Kacper ¯uk – Lluis Miralles

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored