Poland

Polska - Niemcy. Stracona szansa biało-czerwonych

Patryk Walczak w ostatniej sekundzie przegra³ pojedynek z Andreasem Wolffem i Polacy na zakoñczenie mistrzostw œwiata zremisowali z Niemcami 23:23.

Bia³o-czerwoni zaczêli czwartkowy mecz bez Micha³a Olejniczaka, który spotkanie przeciwko Wêgrom koñczy³ w bólu, z urazem stawu skokowego. 19-letniego œrodkowego zast¹pi³ Maciej Pilitowski, który gra³ ostro¿nie. Rzadko pope³nia³ b³êdy, ale unika³ te¿ odwa¿nych wejœæ w obronê przeciwnika.

Polis¹ na ¿ycie reprezentacji Patryka Rombla by³ Adam Morawski. Bramkarz Orlenu Wis³y P³ock - tak¿e dziêki dobrej wspó³pracy z obroñcami - w pierwszej po³owie obroni³ a¿ dziesiêæ rzutów. Polacy w defensywie grali tak skutecznie, ¿e po przerwie nasz golkiper na pierwsz¹ okazjê do interwencji czeka³ szeœæ minut.

Niemcy bili g³ow¹ w mur, a Polacy prowadzili 17:13. Mocnym punktem naszego ataku by³ Szymon Siæko, zagro¿enia pod bramk¹ rywali nie tworzyli za to leworêczni rozgrywaj¹cy: Rafa³ Przybylski i Maciej Majdziñski. Arkadiusz Moryto na pocz¹tku meczu nie wykorzysta³ karnego, wiêc przy kolejnych zast¹pi³ go Przemys³aw Krajewski - by³ bezb³êdny.

Kwadrans przed koñcem gra Polaków zaczê³a siê sypaæ, rywale odrobili straty. Walczyliœmy z Niemcami bramka za bramkê, a w ostatniej sekundzie sam przed Wolffem by³ Walczak, ale nie wykorzysta³ szansy na zwyciêstwo.

Reprezentacja w dwóch pierwszych meczach za kadencji Rombla przegra³a z Niemcami 18:26 i 24:29. Jedenastu zawodników gra³o w dru¿ynie narodowej i wtedy, i dziœ. Rywale przywieŸli do Egiptu s³abszy sk³ad ni¿ dwa lata temu, ale zestawienie wyników pokazuje skalê postêpu bia³o-czerwonych. Nasz zespó³ zakoñczy³ mundial na trzynastej lokacie.

Najwiêcej bramek: dla Polaków - Krajewski 5, Siæko 4, M. Gêbala 3, Daszek 3, Moryto 3; dla Niemców - Weber 4, Schmidt 4, Drux 3, Schiller 3, Gensheimer 3

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive