Poland

Polska może zgarnąć z Jedwabnego Szlaku 48 mld dolarów

AdobeStock

Wzrost globalnych obrotów handlowych po zakoñczeniu pandemii mo¿e przynieœæ Polsce potê¿ne korzyœci dziêki o¿ywieniu wymiany Unii Europejskich z Chinami.

Jak szacuje Centre for Economics and Business Research, na realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku PKB Polski mo¿e zyskaæ nawet 48 mld dolarów. Wed³ug danych z Chin, tylko w pierwszym pó³roczu 2020 r. liczba poci¹gów na linii Chiny – Unia Europejska zwiêkszy³a siê r/r o 40 proc. Od 2013 r. wzrost jest stukrotny.

- Ze wzglêdu na potencjalne korzyœci dla pañstwa oraz rozwoju polskich firm, Nowy Jedwabny Szlak powinien staæ siê jednym z priorytetowych projektów polskiej gospodarki - podkreœla raport opublikowany przez Rohlig Suus Logistics.

Wed³ug danych Eurostatu w pierwszych siedmiu miesi¹cach 2020 roku Chiny wyprzedzi³y Stany Zjednoczone, staj¹c siê najwiêkszym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Przy tym zdecydowana wiêkszoœæ poci¹gów z Chin przekracza granicê UE w Ma³aszewiczach, gdzie mieœci siê najwiêkszy kolejowy suchy port w kraju.

Jednak nie tylko Polska liczy na korzyœci zwiêkszenia wymiany handlowej Europy z Chinami: w wyœcigu o profity konkuruj¹ z nami m.in. Rosja, Liwa, S³owacja, Wêgry i Czechy.

Wed³ug Roberta Roszko z Rohlig Suus Logistics, dla zwiêkszenia konkurencyjnoœci Polski konieczne jest zwiêkszenie inwestycji w infrastrukturê: budowê centralnego terminala logistycznego, usprawnienie przejazdów miêdzy trójmiejskimi portami a terminalami logistycznymi czy przyspieszenie modernizacji kolejowych. – Znacz¹ce œrodki w infrastrukturê inwestuj¹ Wêgry, chc¹c przej¹æ od Polski ruch kolejowy z Chin. Dzia³aj¹ce ju¿ po³¹czenia intermodalne omijaj¹ce Polskê drog¹ morsk¹ Kaliningrad – Hamburg, powstaj¹cy terminal w Kownie czy planowana linia szerokotorowa z Koszyc do Wiednia mog¹ obni¿yæ atrakcyjnoœæ Polski – ostrzega Roszko.

Czytaj tak¿e: Trójmorze i Nowy Jedwabny Szlak

Aktywne w³¹czenie siê Polski w projekt Nowego Jedwabnego szlaku pozwoli nie tylko zwiêkszyæ polski-chiñsk¹ wymianê handlowa, ale tak¿e przyczyniæ siê do poprawienia jej niekorzystnego bilansu. Choæ dwustronne obroty dynamicznie rosn¹ – jeœli w roku 2009 import z Chin wynosi³ ok. 45 mld z³, to 10 lat póŸniej ju¿ przesz³o 125 mld z³ – wartoœæ importu z chin kilkunastokrotnie przewy¿sza polski eksport do tego kraju. Z Chin najwiêcej importujemy maszyn oraz narzêdzi elektrycznych i mechanicznych, a tak¿e ich czêœci (wartoœæ za 2018 rok to ponad 57 mld z³, a za 2019 – ponad 63 mld z³.). Ponadto materia³y i artyku³y w³ókiennicze (ponad 13 mld z³) oraz ró¿ne artyku³y przemys³owe (ponad 11 mld z³). Od d³u¿szego czasu Chiny nie s¹ ju¿ dla polskiej gospodarki dostawc¹ taniego towaru, ale równie¿ nowoczesnych technologii czy specjalistycznych urz¹dzeñ u¿ywanych w polskich fabrykach.

Wed³ug raportu Rohlig Suus Logistics, projekt Jedwabnego Szlaku przyniesie realne zyski do polskiego bud¿etu z podatku VAT oraz c³a. Ju¿ dziœ w przypadku po³¹czeñ tranzytowych jedna pi¹ta dochodów z taryf trafia do bud¿etów wojewódzkich, które obs³uguj¹ formalnoœci celne. - Model, w którym nasz kraj zwiêksza swoj¹ rolê jako centralnego hubu prze³adunkowego oznacza zwielokrotnienie dochodów i radykalne przyspieszenie rozwoju sektora logistycznego – informuj¹ autorzy raportu.

Barier¹ mog¹ jednak okazaæ siê tzw. w¹skie gard³a, zw³aszcza w transporcie kolejowym. W Ma³aszewiczach, gdzie prze³adowywanych jest ponad 90 proc. towarów sprowadzanych z Chin do Europy kolej¹, mo¿liwoœci prze³adunkowe terminali wynosz¹ tylko 560 tys. standardowych kontenerów (20-stopowych) rocznie. Problemem jest tak¿e ma³o sprawna administracja. Wed³ug danych Banku Œwiatowego, Polska od kilku lat nie poprawia wydajnoœci procedur celnych i czasu obs³ugi na przejœciach granicznych. Z jego raportu Logistics Performance Index wynika, ¿e Polska zajmuje odleg³e miejsce w Europie pod wzglêdem jakoœæ infrastruktury, ale tak¿e efektywnoœæ odpraw, ³atwoœæ organizowania konkurencyjnych cenowo dostaw miêdzynarodowych, czy mo¿liwoœæ œledzenia i monitorowania dostaw.

Tymczasem konkurencja przyspiesza dzia³ania. Od paŸdziernika tego roku wywodz¹ca siê z Rosji firma United Transport and Logistics Company wraz z Belintertrans Germany (BIT-Germany) uruchomi³y po³¹czenie intermodalne do obs³ugi towarów Jedwabnego Szlaku. Codzienne przewozy ³¹cz¹ce granicê chiñsk¹ z Hamburgiem przez Kazachstan s¹ przewo¿one najpierw kolej¹ do portu w Kaliningradzie, a stamt¹d drog¹ morsk¹ do Hamburga.

W obs³ugê transportów z Chin inwestuje Litwa. Budowany w Kownie terminal intermodalny sprawi, bêdzie mia³a dwa terminale zmiany torów i mo¿liwoœæ obs³ugi 34 blokowych poci¹gów w ci¹gu doby. Podobne dzia³ania podejmuje tak¿e Austria: W lutym 2018 roku austriackie koleje ÖBB i rosyjskie RZD podpisa³y umowê przewiduj¹ca budowê szerokotorowej linii kolejowej, przebiegaj¹cej przez Ukrainê do Koszyc we wschodniej S³owacji. W projekt Jedwabnego Szlaku w³¹cza siê równie¿ Bia³oruœ. Koleje Bia³oruskie w ci¹gu pierwszych trzech kwarta³ów 2020 roku zwiêkszy³y przewozy kontenerów pomiêdzy Chinami i Europ¹ do ponad 360 tys. To przesz³o pó³tora razy wiêcej ni¿ w tym samym okresie rok wczeœniej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7