Poland

Polska marnuje darmowy surowiec energetyczny. Lepszy niż atom

Tymczasem Polska inwestuje w relatywnie drog¹ energiê z wiatraków morskich. Ekspert wskazuje, ¿e nie doœæ, ¿e produkcja energii z nich jest droga, to wyprodukowany na Ba³tyku pr¹d trzeba bêdzie jakoœ przes³aæ, a my g³ówne rozbudowane sieci przesy³owe mamy na Œl¹sku - pisze Business Insider Polska.

– Polska to bogaty kraj, skoro odpady bio zamienia na tani kompost kosztem energii – mówi w rozmowie z Business Insiderem Józef Neterowicz, ekspert Stowarzyszenia Powiatów Polskich i prezes Radscan Intervex, który mieszka w Szwecji od ponad 40 lat.

Czym szwedzki system wykorzystywania odpadów ró¿ni siê od polskiego?

W Szwecji wykorzystuje siê je maksymalnie. Po pierwsze, do produkcji energii zarówno ze spalania, jak i z biogazowni. Po drugie, ¿u¿el po spalonych w spalarniach œmieciach u¿ywa siê do budowy dróg, zastêpuj¹c kruszywo. Wreszcie, po trzecie, po odzyskaniu metanu w biogazowniach "odgazowan¹" frakcjê bio przerabia siê na certyfikowane nawozy.

– W Szwecji spalarnie buduj¹ polskie firmy: Rafako, Sefako – jako zarówno dostawcy urz¹dzeñ, jak i wykonawcy – mówi Neterowicz.

Efektywnoœæ systemu energii i odpadów w Szwecji jest tak skonstruowany, ¿e tylko 1 proc. odpadów trafia tam obecnie na wysypiska.

Szwedzi zaczynali w 1975 r. Wtedy 62 proc. odpadów wyrzucano na "góry œmieci". W 2001 r. wysypiska przyjê³y jeszcze po³owê odpadów, by w 2012 r. ju¿ zaledwie 1 proc.

Z danych statystycznych zebranych od sieciowych dostawców energii w Szwecji wynika, ¿e w 2018 r. a¿ 45 proc. wygenerowanego przez nich ciep³a pochodzi³o z ciep³a wytworzonego z odpadów.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule