Poland

Polska – instrukcja obsługi

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Media, zamiast informowaæ, dezinformuj¹, szczepionki, zamiast pomagaæ, szkodz¹, a politycy tworz¹ problemy, zamiast je rozwi¹zywaæ. Zaskakuj¹ce? Nie w Polsce. Poniewa¿ bêdziemy siê na tych ³amach pojawiaæ rzadziej, zostawiamy dla pañstwa krótk¹ instrukcjê obs³ugi naszego kraju.

Aktor (polski) – ma obowi¹zek informowaæ œwiat, jak bardzo nienawidzi PiS oraz TVP. Szczególny obowi¹zek maj¹ ci, którzy w produkcjach telewizji publicznej graj¹. Np. obie odtwórczynie roli Osieckiej wstydz¹ siê, ¿e serial pokaza³a TVP. Gdyby jednak serial pokaza³ TVN, wtedy by³by to powód do dumy. Poniewa¿ wiadomo, z czym rymuje siê duma, informujemy, ¿e tam TVN ma takie projekty.

Autorytety (medyczne) – dziel¹ siê na dwie grupy. Liderami pierwszej s¹ dr Grzesiowski i prof. Horban, którzy chc¹ wirusa eksterminowaæ za pomoc¹ bomby atomowej. Frakcja druga pod wodz¹ Edyty Górniak i Ivana Komarenki twierdzi, ¿e pandemia to oszustwo, a w szpitalach le¿¹ statyœci. Podobno œni¹ im siê „Czarne oczy".

Disco (polo) – zanim powsta³ serial „Osiecka", TVP nakrêci³a film „Zenek". Ca³y czas trwa tam równie¿ serial „Zenek", bo Zenek jest obecny w ka¿dym rozrywkowym programie stacji. I w co drugim Polsatu. Z nim my, Polacy, wszyscy jesteœmy po imieniu, a z O...

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies