Poland

Polska firma coraz bliżej produkcji szczepionki na COVID-19

Polska spó³ka Mabion zawar³a umowê z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹ Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotycz¹ce produkcji antygenu kandydata na szczepionkê na COVID-19.

Spó³ka zawar³a te¿ porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln z³ na zwiêkszenie mocy produkcyjnych.

W odpowiedzi kurs akcji Mabionu poszybowa³ w górê o ponad 50 proc.

– Nasz zespó³ ekspertów i infrastruktura produkcyjna s¹ gotowe, by rozpocz¹æ prace nad optymalizacj¹ i zwiêkszeniem skali produkcji kandydata na szczepionkê firmy Novavax. Cieszymy siê z mo¿liwoœci bliskiej wspó³pracy z Novavax, która, po zakoñczeniu transferu technologii i przeprowadzeniu z sukcesem produkcji serii technicznej i testowej, mo¿e otworzyæ drogê do produkcji szczepionki w skali komercyjnej – wyjaœnia Dirk Kreder, prezes Mabionu.

Zgodnie z zapisami umowy Mabion i Novavax, dokonaj¹ transferu technologii produkcji antygenu do NVX-CoV2373. Nastêpnie spó³ka przeprowadzi próby techniczne procesu w skali komercyjnej. Dzia³ania te s¹ standardowymi w przypadku rozpoczynania wspó³pracy w zakresie wytwarzania kontraktowego. Przewidywany czas realizacji procesu transferu technologii to pierwsza po³owa 2021 r. Pomyœlne zakoñczenie prób technicznych otworzy Mabion drogê do w³¹czenia siê w ³añcuch produkcyjny Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji kandydata na adjuwantow¹ szczepionkê na bazie bia³ka.


Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spó³ka otrzyma od Novavax w zwi¹zku z pierwszym zamówieniem. Umowa ramowa okreœla zakres prac ustalonych w ramach pierwszego zamówienia, natomiast zakresy dalszych potencjalnych zleceñ bêd¹ ustalane w kolejnych umowach.

Spó³ka wyjaœnia, ¿e na tym etapie jest za wczeœnie na okreœlenie finalnej skali wspó³pracy z Novavax oraz zakresu prac, które ostatecznie bêd¹ realizowane.

Po zawarciu umowy ramowej z Novavax, Mabion podpisa³ porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju w zakresie pozyskania do 40 mln z³ na zwiêkszenie mocy produkcyjnych, szczególnie zwi¹zanych z potencjaln¹ wspó³prac¹ z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹. Celem transakcji jest rozbudowa mocy produkcyjnych w zwi¹zku ze wspó³prac¹ Mabion z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹ i potencjaln¹ produkcj¹ szczepionki przeciw COVID-19 bêd¹cej w trakcie rejestracji, w skali komercyjnej.

Football news:

Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament