Poland

Polsce grozi zalew spraw o odszkodowania za kwarantannę

S¹dy administracyjne uznaj¹, ¿e Minister Zdrowia bez podstawy prawnej wprowadzi³ obowi¹zek poddania siê kwarantannie dla wracaj¹cych do kraju - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich i ostrzega, ¿e tysi¹ce osób maj¹ prawo do ¿¹dania odszkodowania od Skarbu Pañstwa.

Chodzi o rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie og³oszenia na obszarze RP stanu zagro¿enia epidemicznego oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia 20 marca 2020 r. w sprawie og³oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - nak³adaj¹cych na osoby przekraczaj¹ce granicê pañstwow¹ obowi¹zek poddania siê kwarantannie.

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, ¿e w obowi¹zuj¹cym w dacie wydania tych rozporz¹dzeñ stanie prawnym obowi¹zek poddania siê kwarantannie mog³a wprowadziæ wy³¹cznie Rada Ministrów (art. 46b pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi).

RPO nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Minister Zdrowia, dzia³aj¹c bez podstawy prawnej, w sposób samoistny pozbawi³ liczn¹ grupê obywateli wolnoœci osobistej oraz swobody poruszania siê po terytorium RP. - Bezprawnoœæ dzia³añ Ministra Zdrowia w tym zakresie potwierdza kszta³tuj¹ce siê ju¿ orzecznictwo s¹dów administracyjnych - dodaje.

Rzecznik poprosi³ premiera Mateusza Morawieckiego o stanowisko w tej sprawie. Jak bowiem wyjaœni³, takie bezprawne pozbawienie wolnoœci dotyczy z du¿ym prawdopodobieñstwem tysiêcy osób, które po przekroczeniu granicy zmuszono do poddania siê kwarantannie zarz¹dzonej bez podstawy prawnej. - Problem realizacji prawa tych osób, wynikaj¹cego z art. 41 ust. 5 Konstytucji, wymaga systemowego rozwi¹zania - uwa¿a Adam Bodnar.

Football news:

Pep Guardiola: Tuchel is an exceptional coach. I am sure he will succeed with Chelsea
Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus